Investigation of psychometric properties of turkish form of grief and meaning reconstruction inventory
Emrah Keser, Sedat Işıklı
PDF
Article No: 5   Article Type :  Research
Aim: The aim of this study is to adapt the Grief and Meaning Reconstruction Inventory (GMRI) to Turkish. 
Method: Three hundred six adults who lost their parents, spouse or siblings due to death in time between past 6 months and 10 years were included in the study. The participants were asked to complete a questionnaire set including Grief and Meaning Reconstruction Questionnaire (GMRI), Beck Depression Inventory (BDI), State-Trait Anxiety Inventory (STAI) and a demographic information form which was generated by the researchers. To investigate psychometric properties of Turkish form of the scale, explanatory factor analyzes, parallel analysis, reliability analyzes (cronbach alpha), correlation analyzes and regression analyzes were conducted. 
Results: The Explanatory Factor Analysis (AFA) showed that the Turkish form of the GMRI consisted of 27 items and 4 subscales. Parallel analysis also supported four factor structure. In addition, the Cronbach alpha values of the Turkish form of the GMRI were found to be similar to the original scale. The correlation analyzes showed that the GMRI scores were strongly negatively correlated with both depressive symptoms and anxiety symptoms. In addition, after controlling for the time elapsed since the loss, age of the bereaved, education level of the bereaved, and age of the death person, GMRI scores were found as significant negative predictor of BDI and STAI scores. 
Conclusion: This study showed that Turkish version of the GMRI can be used as a valid and reliable measurement tool in our culture.

Keywords : Bereavement, complicated grief, meaning reconstruction
Yas ve anlamı yeniden yapılandırma envanteri’nin türkçe formunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi
Makale No: 5   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Bu araştırmanın amacı, Yas ve Anlamı Yeniden Yapılandırma Envanteri’ni (GMRI; Grief and meaning reconstruction inventory) Türkçe’ye uyarlamaktır. 
Yöntem: Araştırmada, en az son 6 ay, en fazla son 10 yıl içinde anne, baba, eş veya kardeşini ölüme bağlı olarak kaybetmiş 306 yetişkin yer almıştır. Katılımcılardan Yas ve Anlamı Yeniden Yapılandırma Envanteri (YAYYE), Durumluk Sürekli Kaygı Envanteri (DSKE), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve araştırmacı tarafından oluşturulan bir demografik bilgi formundan oluşan anket setini doldurmaları istenmiştir. Ölçeğin Türkçe formunun psikometrik özelliklerini değerlendirmek için açımlayıcı faktör analizi, paralel analiz, güvenirlik analizi (cronbach alpha), korelasyon analizi ve regresyon analizi yapılmıştır.
Bulgular: Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) sonuçları ölçeğin Türkçe formunun 27 maddelik 4 alt boyutlu yapıda olduğunu göstermiştir. Paralel analiz sonuçları da 4 alt boyutlu yapıyı desteklemiştir. Ayrıca YAYYE’nin Türkçe formunun iç tutarlık katsayıları orijinal ölçekle kıyaslanabilir düzeyde bulunmuştur. Korelasyon analizleri, YAYYE puanlarının hem depresif belirtiler, hem de kaygı belirtileri ile güçlü negatif ilişkisi olduğunu göstermiştir. Ayrıca kaybedilen kişinin yaşı, kayıp yaşayan kişinin yaşı, eğitim düzeyi, kaybın ardından geçen süre gibi değişkenler kontrol edildikten sonra YAYYE puanlarının BDÖ ve DSKE puanlarını negatif bir şekilde yordadığı bulunmuştur. 
Sonuç: Bu çalışma YAYYE’nin kültürümüzde geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olarak kullanılabileceğini göstermiştir. 

Anahtar kelimeler : Kayıp, karmaşık yas, anlamı yapılandırma
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.