Peer bullying prevalence in secondary education and its relation with High school entrance scores
Selma Tural Hesapcioglu, Mustafa Kemal Tural
PDF
Article No: 3   Article Type :  Research
OBJECTIVE: In this study, our aims are to investigate the prevalence of bullying, relationship between high school entrance scores and the bullying cycle and to examine the risk factors of peer bullying in high schools.
METHODS: High schools in a province were segmented into three groups based on the entrance scores of their students (from a nationwide exam) and from each group,schools and classes were selected using simple random sampling. The data obtained by the administration of the Peer Bullying Questionnaire to 1375 selected students were analyzed. 
RESULTS: The prevalence of bullying, victimization, and students in the bullying cycle were found to be30.5%, 27.9%,and 42.0%, respectively. A statistically significant relationship between the bullying cycle status and school groups was observed. The risk factors of entering into the bullying cycle wereidentified as being a student of a school with a low entrance score, being male, being a student in lower grade levels, and being a student in a class with a low female over male ratio. 
CONCLUSION: The results of this study support the hypothesis that students in schools requiring a lower entrance score are more likely to be in the bullying cycle. This result maybe useful in targeting bullying interventions more effectively.

Keywords : academic achievement, bullying, prevalence, schools, victimization
Liselerde akran zorbaliği sikliği ve ortaöğretim giriş sinavi puanlari ile ilişkisi
Makale No: 3   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Bu araştırmanın amacı, lise öğrencileri arasında zorbalık sıklığının, zorbalık döngüsüne girmenin lise giriş sınavı puanı ile ilişkisinin incelenmesi ve liselerdeki akran zorbalığının  risk faktörlerinin belirlenmesidir.
Yöntem: Bir ildeki liseler öğrenci kabul ettikleri puanlara (Ülke çapında yapılan sınav puanına) gore gruplandırıldı, her gruptan basit rastgele örnekleme yöntemi ile okullar ve sınıflar seçildi. Akran zorbalığı anketi verilen 1375 öğrencinin verileri analiz edildi.  
Bulgular: Zorba olma, kurban olma ve zorbalık döngüsüne grime sıklıkları sırasıyla %30.5, %27.9, ve %42.0 olarak belirlendi. Okul grupları ile zorbalık döngüsüne girme durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardı. Zorbalık döngüsüne girmenin risk faktörleri, düşük puanla öğrenci kabul eden okulun öğrencisi olmak, erkek olmak, lisenin daha alt sınıflarının öğrencisi olmak ve kız/erkek oranı daha düşük olan sınıflarda öğrenci olmak olarak belirlendi. 
Tartışma: Bu araştırmanın sonuçları, daha düşük puanla öğrenci kabul eden okulların öğrencilerinin daha fazla zorbalık döngüsüne girdikleri hipotezimizi desteklemektedir. Bu sonuç, zorbalığa yönelik müdahalelerin hedeflerinin belirlenmesinde ilgili profesyonellere yol gösterici olacaktır. 

Anahtar kelimeler : Akademik başarı, kurban olma, okul, sıklık, zorbalık
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.