Validity and reliability of the turkish version of DSM-5 specific phobia severity scale- child form
Sermin Yalin Sapmaz, Handan Ozek Erkuran, Dilek Ergin, Masum Ozturk, Nesrin Sen Celasin, Duygu Karaarslan, Ertuğrrul Koroglu, Omer Aydemir
PDF
Article No: 2   Article Type :  Research
Introduction: This study aimed to assess the validity and reliability of the Turkish version of DSM-5 Specific Phobia Severity Scale- Child Form.
Method: Study group consisted of 50 patients that have been treated in a child psychiatry unit and diagnosed with any specific phobia and 100  healthy volunteers. For the assessment, Screen for Childhood Anxiety and Related Emotional Disorders was used along with DSM-5 Specific Phobia Severity Scale- Child Form.
Results: Regarding reliability analyses, Cronbach alpha internal consistency coefficient was calculated as 0,961. Test-retest correlation coefficient was calculated as r= 0,750. As for construct validity, a factor that could explain 74.1 % of the variance was obtained and was consistent with the original structure of the scale. As for  concurrent validity, the correlation coefficient with the Screen for Childhood Anxiety and Related Emotional Disorders in children is r = 0.480.
Conclusion: It was concluded that Turkish version of DSM-5 Specific Phobia Severity Scale- Child Form could be utilized as a valid and reliable tool both in clinical practice and for research purposes.

Keywords : DSM-5, Specific Phobia Severity Scale, reliability, validity
DSM-5 özgül fobi şiddet ölçeği çocuk formunun türkçe güvenilirliği ve geçerliliği
Makale No: 2   Makale Türü :  Araştırma
Giriş: Bu çalışmada DSM-5 Özgül Fobi Şiddet Ölçeği Çocuk Formu'nun Türkçe sürümünün güvenilirliği ve geçerliliğinin çalışılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırma grupları çocuk psikikiyatri  kliniğinde tedavi gören ve özgül fobi tanısı alan 50 hasta ile  100 sağlıklı gönüllüden oluşmaktadır. Değerlendirmede DSM-5 Özgül Fobi Şiddet Ölçeği Çocuk Formu'nun  yanı sıra  Çocuklarda Anksiyete Tarama Ölçeği kullanılmıştır.
Bulgular: Güvenilirlik analizlerinde Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.961’dir. Test - yeniden test bağıntı katsayısı r=0,750 olarak hesaplanmıştır. Yapı geçerliliğinde varyansın %74.1’ini  açıklayan bir faktör elde edilmiştir ve ölçeğin orijinal yapısı ile uyumludur. DSM-5 Özgül Fobi Şiddet  Ölçeği Çocuk Formu'nun Çocukluk Çağı Anksiyete Tarama Ölçeği ile yapılan birlikte geçerlilik çözümlemesinde bağıntı katsayısı r=0.480’dir.
Sonuç: DSM-5 Özgül Fobi Şiddet Ölçeği Çocuk Formu  Türkçe sürümünün hem klinik uygulamada hem araştırmalarda güvenilir ve geçerli biçimde kullanılabileceği gösterilmiştir.

Anahtar kelimeler : DSM-5, Özgül Fobi Şiddet Ölçeği, güvenilirlik, geçerlilik
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.