The coexistence of autism and eating disorder: a case report
Seda Aybuke Sari
PDF
Article No: 8   Article Type :  Research
Background: A case of autism who lost 18 kgs within one and a half month with vomiting episodes following binge eating attacks and refused to eat solid foods within last one week is presented in this study. Case Report: Due to solid food intake was completely stopped and fluids were vomited he was decided to be hospitalized and was admitted to psychiatry clinic with the diagnosis feeding or eating disorders not elswhere classified (FED-NEC). Intravenous hydration and 15 mg / day olanzapine  was initiated. Conclusions: Studies on children with  Autism Spectrum Disorders (ASD) showed that these children had atypical eating patterns and rituals compared to the healthy group.
Keywords : Autism Spectrum Disorders, vomiting, binge eating, rejection of eating, hospitalization
Otizm’e Eşlik Eden Yeme Bozukluğu: Bir Olgu Sunumu
PDF
Makale No: 8   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Bu çalışmada, aşırı yeme ataklarını takiben bir buçuk ay içinde 18 kg kaybeden ve son bir hafta içinde katı gıdalar yemeyi reddeden bir otizm vakası sunulmuştur. Olgu Sunumu: katı gıda alımı tamamen duran ve sıvı gıdaları kusmaya devam eden olgunun hastaneye yatırılmasına karar verildi. Tanımlanmamış diğer beslenme ve yeme bozukluğu tanısı ile psikiyatri kliniğine yatırıldı. İntravenöz hidrasyon ve Olanzapin 15 mg/gün başlandı. Sonuç: Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocuklar üzerinde yapılan çalışmalar, bu çocukların sağlıklı çocuklara kıyasla atipik yeme paternleri ve ritüelleri olduğunu göstermiştir.
Anahtar kelimeler : Otizm Spektrum Bozukluğu, Kusma, Tıkınırcasına Yeme, Yeme Reddi, Hospitalizasyon
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.