A modern danger for adolescents: from online flirtation to sexual abuse
Nilüfer Koçtürk, Fadime Yüksel
PDF
Article No: 7   Article Type :  Research
Objective: The Internet is an important communication tool facilitating to access to information.  Social media using has been fastly increasing among young people in Turkey.  Thus, in terms of online sexual abuse, teenager at risk.  In this research evaluated that usage of Internet as child sexual abuse tool, reasons, personal and familial features. 
Method: Research was made 3429 cases apply to Child Follow-up Center with the claim that child sexual abuse between January 2011-December 2015. The case files were reviewed retrospectively and it was determined that 135 children met with the abuser via Internet. 
Results: 94.8 % of 135 cases female and 5.2% was male, average age was 15.61. In addition, it was found that 71.1% of the victims were exposed to penetration, and it is seen that 40% of the victims had physical signs of abuse. Also, it is found that 11.1% of the victims were pregnant. Also, several familial risk factors such as low socioeconomic level (97.8%), a low level of parents’ education (59.3%) have been identified. 
Conclusion: As a result, safe internet use trainings, cyber bullying struggle studies, conscious internet use in risky groups can be useful in preventing such negativities.

Keywords : Internet, adolescent, online flirtation, sexual abuse, cyber bullying
Ergenler İçin Modern Tehlike: Çevrim-İçi Flörtten Cinsel İstismara
PDF
Makale No: 7   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: İnternet bilgiye erişimi kolaylaştıran önemli bir iletişim aracıdır. Türkiye’de özellikle gençler arasında sosyal medya kullanımı hızla artmaktadır. Bu nedenle ergenlik dönemindeki çocuklar çevirim-içi istismara maruz kalma açısından riskli grupta yer almaktadır. Bu çalışmada cinsel istismara uğrayan gençlerin istismar aracı olarak internetin kullanımı, sonuçları, bireysel ve ailesel özellikleri incelenmiştir. 
Yöntem: Çalışma Ocak 2011-Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara Çocuk İzlem Merkezine başvuran 3429 vaka ile yapılmıştır. Vaka dosyaları geriye dönük olarak incelenmiş, 135 çocuğun istismarcısı ile internet aracılığıyla tanıştığı tespit edilmiştir. 
Bulgular: Vakaların %94.8’i kız, %5.2’si erkek, yaş ortalaması 15.61’dir. Mağdurların %71.1’i penetrasyona maruz kalmış olup %40’ında istismara ilişkin fiziksel bulgu görülmüştür. Ayrıca mağdurların %11.1’inin gebe kaldığı saptanmıştır. Bununla birlikte, düşük sosyo-ekonomik düzey (%97.8), ebeveynlerinin eğitim düzeyinin düşüklüğü (%59.3) gibi çeşitli ailesel risk faktörleri belirlenmiştir. 
Sonuç: Sonuç olarak, risk altındaki gruplarda güvenli internet kullanımı eğitimleri, siber zorbalıkla mücadele çalışmalarının yaygınlaşması, bilinçli internet kullanımı, bu tür olumsuzlukları önlemede faydalı olabilir.  

Anahtar kelimeler : İnternet, ergen, çevrim-içi flört, cinsel istismar, siber zorbalık
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.