Barkley child attention scale validity reliability study
Sümeyra Fırat, Gül Ünsel Bolat, Hesna Gül, Muharrem Burak Baytunca, Burcu Kardaş, Ayla Aysev, Eyüp Sabri Ercan
PDF
Article No: 6   Article Type :  Research
Objective: The purpose of this study is to examine the psychometric properties of the Barkley Child Attention Scale for children.
Methods: This study was conducted with 291 children (at the age of 6-12 years )with clinically intellectually normal and Attention Deficit Hyperactivity Disorder were included in the study. The construct validity of the scale was studied by exploratory and confirmatory factor analysis. In order to evaluate criteria-dependent validity of the scale, 6-18 age range Child Behavior Checklist and SNAP-IV form were used. To measure the reliability of the scale Cronbach alpha coefficient was used. In item analysis, the differences between item total correlation were examined.
Results: As a result of the exploratory factor analysis, the scale consists of two factors called "daydreaming" and "sluggish" as it is in its original form. Confirmatory factor analysis indicates that the fit indexes are at acceptable level. The correlation analysis study for criteria-dependent validity study of the scale had revealed that SCT had positive correlation with ADHD-IN and internalization problems, SCT had negative correlation with ADHD-HI and SCT has no relations with externalization problems. The Cronbach alpha coefficient of the Barkley Child Attention Scale is 0.86 and the scale is believed to be reliable.
Conclusion: It can be said that the Barkley Child Attention Scale is a valid and reliable scale that can measure sluggish cognitive tempo symptoms of the children.

Keywords : sluggish cognitive tempo, validity reliability, children
Barkley Çocuk Dikkat Ölçeğinin Geçerlilik Güvenilirlik Çalışması
PDF
Makale No: 6   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Barkley Çocuk Dikkat Ölçeğinin, 6-12 yaş aralığındaki çocuklar için psikometrik özelliklerini incelemektir.
Yöntem: Araştırmaya 6-12 yaş aralığında, klinik olarak zekası normal, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan 291 çocuk katılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliği, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri kullanılarak incelenmiştir. Ölçeğin ölçüt bağlantılı geçerliliğini saptamak için 6-18 yaş arası Çocuklar için Davranış Değerlendirme Ölçeği ve SNAP-IV ebeveyn ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin güvenilirliğine bakmak için Cronbach alfa katsayısı kullanılmıştır. 
Bulgular: Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, ölçek özgün formunda olduğu gibi “hayallere dalma” ve “yavaşlık” şeklinde isimlendirilen iki faktörden oluşmaktadır. Doğrulayıcı faktör analizine göre ölçeğin uyum indekslerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin ölçüt bağlantılı geçerliliği çalışması için yapılan korelasyon analizi sonucunda Yavaş Bilişsel Tempo, DEHB/D ile pozitif yönde, DEHB/HD negatif yönde, içselleştirme sorunları ile pozitif yönde ilişkili olduğu, dışsallaştırma sorunları ile ilişkisinin olmadığı saptanmıştır. BÇDÖ’nin Cronbach alfa katsayısı 0.86’dır ve ölçeğin güvenilir olduğu görülmektedir.
Sonuç: BÇDÖ’nin 6-12 yaş aralığındaki grupta yavaş bilişsel tempo belirtilerini geçerli ve güvenilir bir şekilde ölçtüğü söylenebilir.

Anahtar kelimeler : yavaş bilişsel tempo, geçerlilik güvenilirlik, çocuklar
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.