The relationship between satisfaction with life, attachment styles, and psychological resilinece in university students
Zahide Tepeli Temiz, Itır Tarı Cömert
PDF
Article No: 5   Article Type :  Research
Objective: The main objective of the current research is to investigate the relationship between attachment styles and life satisfaction, and psychological resilience of university students. Another purpose of the present research is to have sight the differentiated life satisfaction scores with regard to resilience level. Methods: The current study is a descriptive research designed as a relational survey method. The sample of the study consisted of 425 university students whose 302 (71.1%) were female and 123 (29.9%) were male students. Convenience sampling model was used in sampling selection. The sample group composed of undergraduate, graduate and PHD students. Data was collected by Experiences in Close Relationships-Revise (ECR-R) for attachment styles, The Satisfaction with Life Scale (SCLS) and The Resilience Scale for Adults. Results: Research findings concerning attachment styles of university students indicated that 49.4% of sample was avoidant and 48.9% of sample was anxious. Individuals taking the score below the median in both anxious and avoidant dimensions of attachments were defined with secure attachment. They constituted 31.7 percent of the sample group. According to research findings, attachment-related anxiety and attachment-related avoidance predicted the total score of satisfaction with life in negative direction. An increase in anxious and avoidant attachment scores was associated with lower levels of life satisfaction. Multiple regression analysis revealed that the anxious and avoidant attachment styles were not important predictors of the resilience scores. In addition, satisfaction with life scores varied according to levels of resilience. Individuals who had high level of resilience were found to have more satisfied with life in contrast with individual who had low level of resilience. Discussion: There are many studies which introduce the influence of attachment styles on subjective well-being. The results showed that secure attachment has an influence on life satisfaction which is one of the elements of subjective well-being and positive development. This study revealed that the adaptive skills to stressful life events and coping with negative situations were associated with satisfaction with life among the university students. Thus, psychotherapeutic interventions based on development of attachment relations and enhancement of resilience may increase the general life satisfaction.
Keywords : Attachment styles, life satisfaction, resilience, subjective well-being
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumları, Bağlanma Stilleri ve Psikolojik Dayanıklılıklarının Birbirleriyle Olan İlişkisinin İncelenmesi
PDF
Makale No: 5   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Bu çalışmanın birinci amacı üniversite öğrencilerinin bağlanma stilleri ile yaşam doyumu ve psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmanın bir diğer amacı ise psikolojik dayanıklılık düzeylerine göre üniversite öğrencilerinin yaşamdan aldıkları doyumun farklılaşıp farklılaşmadığını görmektir. Yöntem: Bu çalışma ilişkisel tarama yöntemi ile yapılmış betimleyici bir çalışmadır. Çalışmaya 425 üniversite öğrencisi katılmıştır. Örneklem seçiminde kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örneklem grubu lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmaya 302 (%71.1) kadın, 123 (%28.9) erkek öğrenci katılmıştır. Üniversite öğrencilerinin bağlanma örüntüleri Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri II (YİYE-II), yaşam doyumu Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ), psikolojik dayanıklılık Yetişkinler İçin Dayanıklılık Ölçeği kullanılarak ölçülmüştür. Bulgular: Örneklem grubunun bağlanma stillerini belirlemeye yönelik yapılan analizler sonucunda, katılımcıların %49.4’ünün kaçınmacı, %48.9’unun kaygılı bağlanma örüntüsü sergiledikleri görülmektedir. Her iki bağlanma boyutunda medyanın altında puan alanlar güvenli bağlanma örüntüsü ile tanımlanmakta ve örneklemin %31.7’sini oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre güvensiz bağlanmanın kaygı ve kaçınma alt boyutları yaşam doyumu puanlarını negatif yönde yordamaktadır. Bireylerin kaygılı ve kaçınmacı bağlanma puanları arttıkça yaşam doyumu düzeyleri düşmektedir. Çoklu regresyon analizi sonuçları kaygılı ve kaçınmacı bağlanma stillerinin psikolojik dayanıklılığı yordamadığını göstermektedir. Ayrıca üniversite öğrencilerinin psikolojik dayanıklılık düzeyine göre yaşamdan aldıkları doyum farklılaşmaktadır. Psikolojik dayanıklılığı yüksek olan kişilerin yaşam doyumu puanları, dayanıklılığı düşük olan gruba göre anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur. Tartışma: Bağlanma ilişkilerinin, öznel iyi oluşun temel belirleyicisi olduğunu gösteren pek çok çalışma bulunmaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgular güvenli bağlanmanın, pozitif gelişimin ve öznel iyi oluşun bileşenlerinden biri olan yaşam doyumunu etkilediğini göstermektedir. Üniversite öğrencilerinin stres ve zorlu durumlara uyum gösterme ve negatif durumlarla başa çıkma yetisinin, yaşamdan aldıkları doyumla ilişkili olduğu görülmektedir. Bağlanma ilişkilerini geliştirmeye ve psikolojik dayanıklılığı artırmaya yönelik psikoterapötik girişimlerin genel yaşam doyumunu artıracağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler : Bağlanma stilleri, yaşam doyumu, psikolojik dayanıklılık, öznel iyi oluş
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.