The relationship between suicide attempt and synthetic cannabinoids in adjustment disorder
Taner Oznur, Havva Oznur, Abdullah Bolu, Serdar Atik, Abdullah Akgun, Sahin Kaymak, Cemil Celik, Kamil Nahit Özmenler, Özcan Uzun
PDF
Article No: 3   Article Type :  Research
Summary: Objective: Although it has been known that adult patients with an adjustment disorder diagnosis do not have suicidal behavior similar to adolescents, the validity of this in private groups is unknown. This study was designed to determine the prevalence and risk factors associated with suicide in patients with adjustment disorder that resulted with suicide by young men who had been performing military duty.
 
Methods: Of 202 young men with a diagnosis of adjustment disorder, 125(61.9%) were admitted with adjustment problems, and 77(38.1%) were admitted with suicide attempt. Demographic characteristics, substance abuse, psychiatric disorders, suicide attempts, family suicide, self-mutilation, physical and sexual trauma histories of both groups were compared.
 
Results: 83.1%(n = 64) of patients who attempted suicide selected methods unlikely to fail including firearms, hanging, jumping, cutting tools, and burning. Significant differences were found in the use of synthetic cannabinoids and self-mutilation between the two groups who attempted suicide versus those who did not. In addition, the use of synthetic cannabinoids was associated with past suicide attempts. It is difficult to generalize the results of the study to all patients with adjustment disorder. 

Conclusion: These findings may help to predict suicidal behavior in young men showing symptoms of adjustment disorder.

Keywords : Adjustment disorder, cannabinoids, suicide, self-mutilation
Uyum Bozukluğunda Intihar Girişimi ile Sentetik Kanabinoid Kullanimi Arasindaki Ilişki
PDF
Makale No: 3   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Uyum bozukluğu tanısı olan erişkin hastaların, adolesanlara benzer şekilde intihar davranışında bulunmadıkları bilinmesine rağmen, bunun özel gruplardaki geçerliliği bilinmemektedir. Bu çalışma, askerlik hizmetini yapmakta olan ve intihar girişimi ile sonuçlanan uyum bozukluğu tanısı olan genç erkek bireylerdeki, intiharla ilişkili prevalansı ve risk faktörlerini saptamak için tasarlanmıştır. 

Yöntem: Uyum bozukluğu tanısı alan 202 genç erkeğin 125'i (% 61.9) uyum sorunları ile, 77'si (% 38.1) intihar girişimi ile başvurdu. Her iki grup demografik özellikler, madde kötüye kullanımı, psikiyatrik hastalıklar, intihar girişimleri, ailede intihar öyküsü, kendine zarar verme girişimleri, fiziksel ve cinsel travma öyküleri açısından karşılaştırıldı. 

Bulgular: İntihar girişiminde bulunan hastaların %83.1'i (n = 64) ateşli silahlar, asma, atlama, kesici aletler ve yanma dahil olmak üzere başarısız olma ihtimali düşük olan yöntemleri seçmişlerdi. İntihar girişiminde bulunan grup ile intihar girişiminde bulunmayan grup kıyaslandığında, sentetik kanabinoid kullanımı ve kendine zarar verme girişimleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulundu. Ayrıca, sentetik kanabinoidlerin kullanımı geçmişteki intihar girişimleri ile de ilişkilendirildi. Ancak, çalışmanın sonuçlarını uyum bozukluğu olan tüm hastalara genellemek zor görünüyor. 

Sonuç: Bu bulgular, uyum bozukluğu belirtileri gösteren genç erkeklerde, intihar davranışını öngörmede yol gösterici olabilir.

Anahtar kelimeler : Uyum bozukluğu, kanabinoidler, intihar, kendine zarar verme
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.