The effect of heroin addiction on the sexual functions of women
Melike Dişsiz
PDF
Article No: 1   Article Type :  Research
Objective: This study was conducted to evaluate the sexual functions of women who are heroin addict.
Method: The study which was planned as comparative-descriptive and cross-sectional type was done at Prof. Dr. Mazhar OSMAN Mental Health and Neurological Disease Hospital Alcohol and Substance Addiction Treatment Center (AMATEM). The 57 women who applied to AMATEM between June 1st, 2014 and December 31, 2014 and diagnosed with substance addicted according to DSM-V and were included in substance addicted group. The healthy female relatives of 79 female patients who applied to the Gynecology Clinic of the same hospital at same dates were included in healthy group. The data were collected through the interview form, Female Sexual Function Index (FSFI), Beck Depression Inventory (BDI). 
Results: No difference was determined  between the participants in both groups in terms of average age, period of education, body mass index, working and economic situation (p>.05). It was determined that 70.4% of the women who used heroin had a sexual problem in comparison with the healthy group and 71.9% of them were not satisfied with their sexual life. It was found that heroin addicted women score significantly lower than sub-dimension and total of FSFI scale, such as desire, arousal, lubrication, orgasm, satisfaction, and pain, and score higher than the BDI scale (p <.05).
Conclusion: In heroin addicted women, sexual functions are adversely affected and depressive symptoms appear to increase. 

Keywords : Women; addiction; heroin; sexual function.
Eroin bağımlılığının kadının cinsel işlevi üzerine etkisi
PDF
Makale No: 1   Makale Türü :  Araştırma
Yöntem: Karşılaştırmalı-tanımlayıcı ve kesitsel tipte planlanan çalışma Prof. Dr. Mahzar OSMAN Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Alkol- Madde Araştırma, Tedavi, Eğitim Merkezinde (AMATEM) yapıldı. Araştırmada eroin bağımlısı gruba; 1 Haziran 2014- 31 Aralık 2014 tarihleri arasında AMATEM’e başvuran ve DSM-V’e göre madde bağımlılığı tanısı konmuş 18 yaş ve üzerinde, psikiyatrik hastalığı, madde yoksunluk bulgusu ve mental retardasyon bozukluğu olmayan, cinsel yönden aktif olan, gebe ya da lohusa olmayan, çalışmaya katılmayı kabul eden 57 kadın alınmıştır. Sağlıklı gruba aynı tarihlerde, aynı hastanenin Jinekoloji Polikliniği’ne başvuran kadın hastaların 79 sağlıklı kadın akrabası dahil edilmiştir. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından hazırlanan görüşme formu, Kadın Cinsel İşlev Ölçeği (FSFI) ve Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanıldı. 
Bulgular: Her iki grupta yer alan katılımcılar arasında yaş ortalaması, eğitim süresi, beden kitle indeksi, çalışma ve ekonomik durum açısından fark saptanmadı (p>,05). Sağlıklı gruba göre eroin kullanan kadınların çoğunluğunun (%70,2) cinsel bir sorunu olduğu ve cinsel yaşamlarından memnun olmadıkları (%71,9) saptandı. Eroin bağımlısı kadınların sağlıklı gruba göre istek, uyarılma, lubrikasyon, orgazm, memnuniyet, ağrı gibi FSFI ölçeğinin alt boyut ve toplamından anlamlı olarak daha düşük, BDÖ ölçeğinden daha yüksek puanlar aldıkları belirlendi (p<,05). 
Sonuç: Eroin bağımlısı kadınların cinsel fonksiyonların olumsuz yönde etkilendiği ve depresif belirtilerin arttığı belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler : Kadın; bağımlılık; eroin; cinsel fonksiyon
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.