Co-occurrence of autism spectrum disorder and very early onset schizophrenia: a case report
Duygu Kaba, Pinar Uran, Ayla Soykan Aysev
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2017;30:57-61
PDF
Article No: 7   Article Type :  Case Report
Very early onset schizophrenia (VEOS) is a chronic and debilitating psychiatric disorder and has received too little attention in the medical literature. Previous studies have suggested that VEOS had a tendency of a worse prognosis and outcome than adult onset schizophrenia. Autism spectrum disorder (ASD) is a life-long impairing heterogeneous disorder, characterized by severe and pervasive impairments in multiple areas of psychological development. Co-occurrence of ASD and VEOS is reported very rarely in the literature. This paper reports on a case diagnosed as ASD with a VEOS comorbidity. With this case report, it is aimed to review the differential diagnosis, common and different clinical features, neuroimaging findings and genetic and environmental etiologies of these two psychopathologies in the light of the literature.
Keywords : Autism spectrum disorder, child, obsessive compulsive disorder, very early onset schizophrenia
Otizm yelpazesi bozukluğu ve çok erken başlangıçlı şizofreni birlikteliği: Bir olgu sunumu
PDF
Makale No: 7   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Çok erken başlangıçlı şizofreni (ÇEBŞ), kronik seyreden ve bireyi zayıf düşüren bir psikiyatrik bozukluk olup, literatürde yeterince ilgi görememiştir. Önceki çalışmalar ÇEBŞ’nin gidiş ve sonucunun erişkin başlangıçlı şizofreniden daha kötü yönde eğilim gösterdiğini ileri sürmüştür. Otizm yelpazesi bozukluğu (OYB), psikolojik gelişimin birçok alanında ciddi ve yaygın bozulmalarla karakterize yaşam boyu süren heterojen bir bozukluktur. Literatürde OYB ve ÇEBŞ komorbiditesi oldukça nadir olarak görülmektedir. Bu yazıda ÇEBŞ komorbiditesi olan bir OYB tanılı çocuk sunulmuştur. Bu vaka ile literatür ışığında, OYB ve ÇEBŞ’nin; ayırıcı tanısının yapılması, ortak ve farklı klinik özelliklerinin, beyin görüntüleme çalışmaları sonuçlarının ve genetik, çevresel etmenlerinin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler : Otizm yelpazesi bozukluğu, çocuk, obsesif kompulsif bozukluk, çok erken başlangıçlı şizofreni
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.