Validity and Reliability of the Turkish version of DSM-5 “Severity of Acute Stress Symptoms - Child Age 11–17” Form
Sermin Yalin Sapmaz, Handan Ozek Erkuran, Dilek Ergin, Nesrin Sen Celasin, Duygu Karaarslan, Masum Ozturk, Ertugrul Koroglu, Omer Aydemir
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2017;30:32-38
PDF
Article No: 4   Article Type :  Research
Objective: This study aimed to assess the validity and reliability of the Turkish version of DSM-5 “Severity of Acute Stress Symptoms—Child Age 11–17” Form.

Method: The scale was prepared by carrying out the translation and back- translation of DSM-5 “Severity of Acute Stress Symptoms—Child Age 11–17” Form. Study group consisted of 30 patients that have been treated in a child psychiatry clinic and diagnosed with posttraumatic stress disorder and 40 healthy volunteers that attended middle or high school at the study period. For the assessment, Child Posttraumatic Stress Reaction Index was also used along with DSM-5 “Severity of Acute Stress Symptoms—Child Age 11–17” Form

Results: Regarding reliability analyses, Cronbach alpha coefficient for internal consistency was calculated as 0.918 while item- total score correlation coefficients ranged 0.595-0.837. Test-retest correlation coefficient was calculated as r=0.651. Concerning construct validity, one factor that could explain 67.7% of the variance was obtained. With respect to concurrent validity, the scale showed a high correlation with Child Posttraumatic Stress Reaction Index.

Conclusion: It was concluded that Turkish version of DSM-5 “Severity of Acute Stress Symptoms—Child Age 11–17” Form could be used as a valid and reliable tool both in clinical practice and for research purposes.
Keywords : DSM-5, reliability, Severity of Acute Stress Symptoms-Child Age 11–17, validity
DSM-5 Akut Stres Belirtileri Şiddet Ölçeği - Çocuk Formu Yaş 11-17’nin Türkçe güvenilirliği ve geçerliliği
PDF
Makale No: 4   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Bu çalışmada DSM-5 Akut Stres Belirtileri Şiddet Ölçeği Çocuk Formu’nun Türkçe sürümünün güvenilirliği ve geçerliliğinin çalışılması amaçlanmıştır.

Yöntem: DSM-5 Akut Stres Belirtileri Şiddet Ölçeği - Çocuk Formu Yaş 11-17’nin çevirisi ve geri çevirisi yapılıp ölçek hazırlanmıştır. Araştırma grupları çocuk psikiyatri kliniğinde tedavi gören ve travma sonrası stres bozukluğu tanısı alan 30 hasta ile ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 40 sağlıklı gönüllüden oluşmaktadır. Değerlendirmede DSM-5 Akut Stres Belirtileri Şiddet Ölçeği Çocuk Formu Yaş 11-17’nin yanı sıra Çocuk ve Gençler için Travma Sonrası Stres Tepki Ölçeği kullanılmıştır.

Bulgular: Güvenilirlik analizlerinde Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.918 ve madde - toplam puan bağıntı katsayıları 0.595 ile 0.837 arasında saptanmıştır. Test - yeniden test bağıntı katsayısı r=0.651 olarak hesaplanmıştır. Yapı geçerliliğinde varyansın %67.7’sini açıklayan bir faktör elde edilmiştir ve ölçeğin orijinal yapısı ile uyumludur. Birlikte geçerlilikte Çocuk ve Gençler için Travma Sonrası Stres Tepki Ölçeği ile yüksek düzeyde bağıntı göstermiştir.

Sonuç: DSM-5 Akut Stres Belirtileri Şiddet Ölçeği - Çocuk Formu Yaş 11-17’nin Türkçe sürümünün hem klinik uygulamada hem araştırmalarda güvenilir ve geçerli biçimde kullanılabileceği gösterilmiştir.
Anahtar kelimeler : DSM-5, güvenilirlik, Akut Stres Belirtileri Şiddet Ölçeği-Coçuk Formu Yaş 11-17, geçerlilik
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.