Evaluation of hypothalamo-pituitary-adrenal axis activity by using dexamethasone suppression test in patients with panic disorder and generalized anxiety disorder
Yunus Hacimusalar, Ertugrul Esel
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2017;30:15-24
PDF
Article No: 2   Article Type :  Research
Objective: The aim of this study was to investigate the role of hypothalamo-pituitary-adrenal (HPA) axis activity on the pathophysiology of anxiety disorders by examining the HPA axis activity in patients with panic disorder (PD) and generalized anxiety disorder (GAD).

Method: Baseline and post dexamethasone suppression test (DST) serum concentrations of cortisol and dehydroepiandrosterone-sulfate (DHEA-S) were measured in patients with PD (n=24), GAD (n=21) and in healthy controls (n=20).

Results: The baseline cortisol levels in GAD group were found lower than those of the patients with PD and healthy controls. Cortisol suppression by dexamethasone in GAD group was found to be lower than PD patients and healthy controls. Baseline and post-DST DHEA-S levels in the patients with PD and GAD were similar to those of the healthy controls.

Conclusion: Lower cortisol levels and inadequate cortisol suppression with DST in GAD patients may suggest a downregulation in both corticotropin releasing hormone and glucocorticoid receptors in the central nervous system.
Keywords : Dehydroepiandrosterone, dexamethasone, generalized anxiety disorder, panic disorder
Panik bozukluğu ve yaygın anksiyete bozukluğu olan hastalarda hipotalamo-pituiter-adrenal eksen aktivitesinin deksametazon baskılama testi ile değerlendirilmesi
PDF
Makale No: 2   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Bu çalışmanın amacı panik bozukluğu (PB) ve yaygın anksiyete bozukluğu (YAB) olan hastalarda hipotalamo-pituiter-adrenal (HPA) eksen aktivitesini inceleyerek, bu sistemin PB ve YAB’nin patofizyolojisindeki rolünü araştırmaktır.

Yöntem: PB (n=24) ve YAB (n=21) olan hastalarda ve sağlıklı kontrollerde (n=20) bazal ve deksametazon baskılama testi (DST) uygulaması sonrasında kortizol ve dehidroepiandrosteron-sülfat (DHEA-S) değerleri ölçüldü.

Bulgular: YAB grubunun bazal kortizol düzeyleri kontrol ve PB grubuna göre düşük bulundu. Ayrıca YAB grubunda deksametazonun kortizolu baskılaması kontrol ve PB grubuna göre düşük bulundu. PB ve YAB hastalarında bazal ve DST sonu DHEA-S düzeyleri kontrol grubuna benzer bulundu.

Sonuç: YAB hastalarında bazal kortizol düzeyinin düşük olması ve DST’de kortizol baskılanmasının yetersiz oluşu bu hastalarda hem kortikotropin salgılatıcı hormon reseptörlerinde, hem de glukokortikoid reseptörlerinde bir aşağı ayarlama (down-regulation) olduğunu akla getirmektedir.
Anahtar kelimeler : Dehidroepiandrosteron, deksametazon, yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluğu
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.