Which psychiatric symptoms of the mother are related with preschool child’s emotional and behavioral problems?
Selma Tural Hesapcioglu, Mehmet Fatih Ceylan, Betul Erdogan, Gozde Kandemir, Esra Cop
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2017;30:6-14
PDF
Article No: 1   Article Type :  Research
Objective: In this study, it is aimed to explore mother’s which psychiatric symptoms are related to child’s internalizing and externalizing problems.

Method: The study group consisted of the mothers of 4-6 years old children, who were referred to Yildirim Beyazit University, Yenimahalle Training and Research Hospital, Child and Adolescent Outpatient Clinic. The control group consisted of 4-6 years old children who have never referred to a child and adolescent psychiatry clinic and their mothers. The mothers filled in the Child Behavior Check List 4-18 (CBCL/4-18), and Symptom Check List-90-R (SCL-90-R). The data were compared with the control group.

Results: The study sample consisted of 61 children in the case group, age-matched 55 control children and their mothers. The most common referral complaint was delayed speech (34.4%). There were clinically significant internalizing disorders in 29 (49.2%) children from the study group and 5 (9.4%) from the control group and significant externalizing disorders in 18 (30.5%) children from the study group and 3 (5.7%) from the control group. The correlation analysis revealed that all emotional and behavioral problems of the children were significantly related to the psychiatric symptoms of the mothers. Psychiatric symptom scores of the mothers of children with internalizing and externalizing problems were found significantly higher than the scores of the mothers of children without problems.

Conclusion: Mother’s psychiatric symptoms are seen to be related to internalizing and externalizing problems of the child, independent of Psychiatric diagnosis. The fact that any psychiatric symptom of the mother would have an emotional or behavioral reciprocation on the child has to be taken into account by the clinician.
Keywords : Child, externalizing, internalizing, mother, preschool, psychopathology
Okul öncesi çocuklarda duygusal ve davranışsal sorunlar annedeki hangi psikiyatrik belirtiler ile ilişkilidir?
PDF
Makale No: 1   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Bu çalışmada okul öncesi dönemdeki çocuğun yaşadığı içe yönelim ve dışa yönelim sorunları ile annedeki ruhsal belirtiler arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi polikliniğine getirilen 4-6 yaşları arasındaki çocuklar ve anneleri araştırma grubunu oluşturmuştur. Daha önce çocuk ve ergen psikiyatrisi başvurusu olmayan yaşça eşleştirilmiş çocuk ve anneleri kontrol grubunu oluşturmuştur. Anneleri tarafından Çocuklar için Davranış Değerlendirme Ölçeği 4-18 yaş (CBCL/4-18) ve Belirti Tarama Envanteri-90-R (SCL-90-R) doldurulmuş elde edilen veriler kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Yaş açısından eşleştirilmiş 61 olgu ve 55 kontrol olmak üzere 116 çocuk ve annesi araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. En sık başvuru yakınması konuşma gelişiminde gecikmedir (%34.4). Olgu grubundan 29 (%49.2) kontrol grubundan ise 5 (%9.4) çocukta klinik olarak anlamlı derecede içe yönelim sorunları, olgu grubundan 18 (%30.5) kontrol grubundan ise 3 (%5.7) çocukta klinik olarak anlamlı derecede dışa yönelim sorunları saptanmıştır. Yapılan korelasyon analizinde çocuktaki tüm duygusal ve davranışsal sorunların annedeki psikiyatrik belirtilerle anlamlı derecede ilişkili olduğu görülmüştür. İçe yönelim ve dışa yönelim sorunları sergileyen çocukların annelerinin sergilemeyenlere oranla tüm psikiyatrik belirti puanları anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur.

Sonuç: Annedeki psikiyatrik belirtilerin, çocukta hastalık tanısından bağımsız olarak hem içe yönelim hem de dışa yönelim sorunları ile ilişkili olduğu izlenmektedir. Annedeki her tür psikiyatrik belirtinin, çocuğunda duygusal ya da davranışsal bir karşılığının olduğu, hekimin klinik yaklaşımında üzerinde durması gereken bir konudur.
Anahtar kelimeler : Çocuk, dışa yönelim, içe yönelim, anne, okul öncesi, psikopatoloji
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.