Investigation of depressive symptoms and related variables with depressive symptoms in alcohol and substance abusers
Gulseren Keskin, Aysun Babacan Gumus
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2017;30:124-135
PDF
Article No: 6   Article Type :  Research
Objective: It is aimed to evaluate the bonding and personality traits which are thought to affect the level of depressive symptoms in alcohol and substance abusers.

Methods: The study sample consists of 289 patients diagnosed with alcohol and substance dependence, that have been followed up at inpatient or outpatient units of Ege University, The Institute on Drug Abuse, Toxicology and Pharmaceutical Science and Ege University, Department of Psychiatry Alcohol/Drug Dependency Unit. In the study, sociodemographic data form, Beck Depression Inventory (BDI), the Temperament and Character Inventory (TCI), Experiences in Close Relationships Inventory (ECRI) were applied by means of face to face interviews.

Results: The mean age of the patients in the study was 32.5±11.0 years. It was found that 76.8% of the patients had high levels of depressive symptoms (BDI>17). It was determined that there was a significant difference between the level of avoidant attachment scores and depressive symptoms scores of the patients. In the evaluation of TCI scores according to BDI cut-off scores, it was found that depressive patients (BDI>17) have significant differences on the harm avoidance, cooperate and self-transcendence scores than those non-depressive patients (BDI<17).

Conclusion: Our study showed that certain personality and bonding characteristics of the patient affected the depressive symptoms levels.
Keywords : Addiction, alcohol, attachment, depression, substance
Alkol ve madde bağımlılarında depresif belirtiler ve depresif belirtilerle ilişkili değişkenlerin incelenmesi
PDF
Makale No: 6   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Bu çalışmada alkol/madde bağımlılarında depresif belirti ve depresif belirti düzeyini etkileyebileceği düşünülen bağlanma ve kişilik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmanın örneklemi, Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü, Ege Üniversitesi Psikiyatri Kliniği Alkol/Madde Bağımlılığı Biriminde serviste yatırılarak ya da ayaktan takip ve tedavi edilen alkol ve madde bağımlılığı tanısı konmuş 289 hasta ile görüşme yapılarak oluşturulmuştur. Çalışmada hastalara sosyodemografik veri formu, Beck Depresyon Envanteri (BDE), Mizaç ve Karakter Envanteri (MKE), Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri (YİYE) uygulanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalaması 32.5±11.0’dir. Hastaların (%76.8)’inde depresif belirti düzeyi yüksek (BDE>17) olarak saptanmıştır. Bağımlılarda depresif belirti düzeyi ile kaçıngan bağlanma puanları arasında anlamlı düzeyde farklılık olduğu belirlenmiştir. Çalışmaya katılan hastaların MKE’den aldıkları puanlar BDE kesme puanına göre değerlendirildiğin dedepresif hastaların (BDE>17) zarardan kaçınma, işbirliği yapma ve kendini aşma boyutlarında depresif olmayan hastalardan (BDE<17) anlamlı düzeyde farklı olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Çalışmamız bazı kişilik ve bağlanma özelliklerinin hastaların depresif belirti düzeylerini etkilediğini ortaya koymuştur.
Anahtar kelimeler : Bağımlılık, alkol, bağlanma, depresyon, madde
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.