The irrational beliefs and the psychological symptoms of the sexual abuse victims
Nilufer Kocturk, Filiz Bilge
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2017;30:113-123
PDF
Article No: 5   Article Type :  Research
Objective: Sexual revictimization (SR) is one of the important results of childhood sexual abuse, and an important issue that should be investigated and prevented. Evaluating irrational beliefs and the psychological symptoms of sexually revictimized adolescents would be useful in determination of the victims and in preventing the SR. This descriptive study examined irrational beliefs and psychological symptoms of the adolescents who have been exposed to SR, one-time sexual abuse (SA) and those who have not been exposed to SA.

Methods: Participants were 210 adolescent girls who are aged between 15-18. The data was collected via the Brief Symptom Inventory and the Irrational Belief Scale-Adolescent Form, and a one-way ANOVA was utilized for data analysis.

Results: No significant difference has been determined in the mean irrational belief scores of the adolescents with respect to sexual abuse victimization. However, it was found that the psychological symptoms—such as depression, negative self-perception, somatization, hostility—of the adolescents exposed to SR are higher than the comparison group and the ones who have been exposed to one-time SA. The anxiety symptom scores of the adolescents who have been exposed to SR was significantly higher than the adolescents in the comparison group, and was similar with with the adolescents in SA group. It was determined that the group who have been exposed to one time SA, have higher mean scores of anxiety, depression, negative self-perception and somatization than the comparison group.

Conclusion: Different psychological problems can be seen in adolescents who have been exposed to SR and one-time SA. It is believed that taking into account of such differences may be helpful in the process of the treatment of victims.
Keywords : Adolescent, child, irrational beliefs, psychological symptoms, sexual revictimization
Cinsel istismar mağdurlarının psikolojik belirtileri ve akılcı olmayan inançları
PDF
Makale No: 5   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Tekrarlanan cinsel istismar (TCİ), çocukluk çağı cinsel istismarın (Cİ) önemli sonuçlarından biri olup, araştırılması ve önlenmesi gereken konuların başında gelmektedir. TCİ mağdurlarının psikolojik belirti düzeylerinin ve akılcı olmayan inançlarının belirlenmesi bu sorunun önlenmesine ve tedavi edilmesine katkı sağlayacaktır. Bu amaçla, çalışmada TCİ’ye maruz kalan, bir kez Cİ’ye maruz kalan ve Cİ’ye maruz kalmamış ergenlerin psikolojik belirti düzeylerinin ve akılcı olmayan inançlarının anlamlı farklar gösterip göstermediğinin belirlenmesi hedeflenmiştir.

Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu 210 kız ergen oluşturmaktadır. Veri toplamak amacıyla Kısa Semptom Envanteri ve Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde tek yönlü varyans analizinden yararlanılmıştır.

Bulgular: Araştırmada Cİ’ye maruz kalma durumuna göre ergenlerin akılcı olmayan inanç puan ortalamaları arasındaki farkların istatistiksel olarak anlamlı olmadığı sonucuna varılmıştır. Buna karşın, TCİ’ye maruz kalan ergenlerin depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite puanlarının karşılaştırma grubundan ve bir kez Cİ’ye maruz kalanların puan ortalamalarından daha yüksek olduğu; kaygı puan ortalamalarının da sadece karşılaştırma grubunun kaygı puan ortalamasından daha yüksek olduğu, bir kez Cİ’ye maruz kalan ergenlerin puan ortalamaları ile arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. Bir kez Cİ’ye maruz kalan grubun ise kaygı, depresyon, olumsuz benlik ve somatizasyon puan ortalamalarının karşılaştırma grubunun puan ortalamasından daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Sonuç: TCİ’ye ve Cİ’ye maruz kalan ergenlerde farklı psikolojik sorunlar görülebilmektedir. Mağdurların tedavi sürecinde bu tür farklılıkların gözetilmesinin yararlı olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler : Ergen, çocuk, akılcı olmayan inançlar, psikolojik belirti, tekrarlanan cinsel istismar
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.