Thiol/disulphide homeostasis in men with heroin addiction
Vahap Ozan Kotan, Fatma Meric Yilmaz, Salim Neselioglu, Ozcan Erel, Ihsan Tuncer Okay, Serkan Kiral, Abdurrahim Bakirhan, Erol Goka
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2017;30:95-100
PDF
Article No: 3   Article Type :  Research
Objective: Heroin addicts have increased oxidative stress which can disturb thiol/disulfide (SH/SS) homeostasis, causing disulfide formation. No study has determined the serum thiol amount and blood disulfide amount in heroin addicts. The aim of the study was to investigate dynamic SH/SS homeostasis in heroin addicts.

Methods: Serum SH/SS statuses of 31 heroin addicts and 31 healthy controls were compared to determine the changes in SH/SS homeostasis in heroin addicts. Blood serum native thiol and total thiol (ToSH) levels were measured and the disulfide bond amount was calculated as the half value of the difference between native thiol and ToSH levels. For comparison t-test was used.

Results: SH and ToSH levels were significantly lower (p<0.001 for both) in heroin addicts than in the healthy group whereas disulfide levels were significantly higher (p<0.001). Heroin addicts had significantly higher SS/ToSH and SS/SH ratios and significantly lower SH/ToSH ratios than healthy individuals.

Conclusion: The results showed that SH and ToSH levels were decreased in heroin addicts and SH/SS homeostasis was also disturbed with a shift to the disulfide bond formation side. Results of this study could contribute to the knowledge about pathogenesis of heroin addiction and also to its management. We suggest that replacement of the thiol gap and reduction of excess SS might have positive effects in treatment results.
Keywords : Addiction, disulfide, heroin, oxidative stress, thiol
Eroin bağımlısı erkeklerde tiol/disülfit homeostazi
Makale No: 3   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Eroin bağımlılığının oksidatif stres artışı ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Oksidatif stres disülfit oluşumuna yol açarak tiol/disülfit (SH/SS) homeostazını bozabilir ve böylece protein işlevlerinde değişimlere neden olabilir. Eroin bağımlılarında serum tiol miktarı ve kan disülfit miktarının araştırıldığı bir çalışma mevcut değildir. Bu çalışmanın amacı eroin bağımlılığında dinamik SH/SS homeostazını incelemektir.

Yöntem: Otuz bir eroin bağımlısı erkek ve otuz bir sağlıklı erkekte natif tiol-disülfit değişimlerini içeren kan SH/SS homeostazı incelendi. Serum natif tiol ve total tiol (ToSH) düzeyleri ölçüldü; natif tiol ve ToSH düzeyleri farkının yarı değeri olarak disülfit bağ düzeyi hesaplandı. Karşılaştırmalar t testi ile yapıldı.

Bulgular: Eroin bağımlısı erkeklerde SH ve ToSH konsantrasyonları kontrollere göre daha düşük (her ikisi için p<0.001) ve SS düzeyleri daha yüksek (p=0.001) saptandı. Eroin bağımlılarında SS/ToSH ve SS/SH oranları sağlıklı erkeklerden daha yüksek (her ikisi için p<0.001) ve SH/ToSH oranı daha düşük (p<0.001) saptandı.

Sonuç: Çalışmanın sonuçları serum SH ve ToSH düzeylerinin eroin bağımlısı erkeklerde azalmış olduğu ve SH/SS homeostazının disülfit bağı oluşumu yönünde bozulduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar eroin bağımlılığı patogenezi ve eroin bağımlılığına yaklaşım açısından katkı sağlayabilir. Eroin bağımlılığının tedavi sürecinde tiol eksikliğinin yerine konması ve aşırı disülfit miktarının azaltılması tedavi yanıtı açısından olumlu etki gösterebilir.
Anahtar kelimeler : Bağımlılık, disülfit, eroin, oksidatif stres, tiol
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.