EMDR (eye movement desensitization and reprocessing): a different option in psychotherapy
Önder Kavakcı, Orhan Doğan, Nesim Kuğu
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2010;23:195-205
PDF
Article No: 7   Article Type :  Review
In recent years, there has been an interest in using the EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) therapy. One of the reasons for this interest may be its effectiveness shown by numerous studies, especially, conducted with individuals who suffer from Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). The EMDR is known to be an innovative approach that accelerates information processing and facilitates the integration of fragmented traumatic memories. This process is stated to allow better integration of the information that a person has to handle in the future. Recent practice guidelines and meta-analyses have designated the EMDR as a first-line treatment for trauma. Although the prevalences of trauma and trauma related disorders are high in Turkey, there has been a limited number of published studies highlighting treatment options. The EMDR’s mechanism of action has not yet been fully explained. Shapiro has proposed an adaptive information processing model. Later, based on laboratory and neuroimaging methods, a number of neurobiological models have been suggested.  The present study explained the EMDR and its eight-phases. A case example with session records was provided to show the application and operation of the technique. After that, leading neurobiological models which attempt to explain the mechanisms of action of the EMDR were summarized. Finally, few studies conducted in Turkey using the EMDR were reviewed.  Given the effectiveness of the EMDR regarding trauma and related disorders, the utilization of the technique by a broad number of mental health professionals may not only increase the professionals’ competency on psychiatric disorders, but also may provide patients suffering from these disorders a chance to recover in a relatively short period of time.
Keywords : Trauma, PTSD, EMDR, therapy, neurobiology
EMDR (göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme): Psikoterapide farklı bir seçenek
PDF
Makale No: 7   Makale Türü :  Derleme
Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing), son yıllarda oldukça ilgi çeken terapi yöntemlerinden biridir. Bu ilginin bir nedeni, özellikle Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) tedavisindeki etkinliğinin pek çok çalışma ile gösterilmiş olmasıdır. EMDR, bilgi işleme süreçlerini kolaylaştıran ve travmatik anı parçalarının bütünleşmesini sağlayan yenilikçi bir terapi yöntemidir. Bu yaklaşımla bilginin gelecekte daha iyi işlevsellik sağlayacak şekilde işlenmesi sağlanır. Son yıllarda, tedavi kılavuzlarında ve meta analizlerinde EMDR, önerilen tedaviler arasında belirtilmektedir. Travma ve sonrası bozuklukların görülme sıklığı oldukça yüksektir. Buna karşın, Türkçe alanyazında bu bozuklukların tedavi seçenekleri ile ilgili yayınlar oldukça sınırlıdır. EMDR’nin etki mekanizması henüz tam olarak aydınlanmamıştır. Shapiro bir uyumsal bilgi işleme modeli önermiştir. Daha sonra, çeşitli araştırmacılar laboratuvar ve görüntüleme yöntemlerine dayanan çeşit
li nörobiyolojik modeller önermişlerdir.  Bu çalışmada, EMDR ve sekiz evresi açıklanmış,  bir olgu örneği, seans kayıtları ile sunularak uygulaması gösterilmiş ve bu tekniğin çalışma biçimi açıklanmış, etki mekanizması ile ilgili önerilen nörobiyolojik modeller özetlenmiş, Türkiye’de EMDR ile yapılan az sayıdaki yayın gözden geçirilmiştir. Bu tekniğin ruh sağlığı çalışanlarının uygulamalarına daha çok girmesi, hem uygulayıcıların psikiyatrik bozukluklar üzerindeki yetkinliklerini arttıracak hem de travma ve benzeri bozukluklardan yakınan hastalara hızlı iyileşme şansı verecektir.
Anahtar kelimeler : Travma, TSSB, EMDR, terapi, nörobiyoloji
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.