Acute psychotic attack under isoniazid treatment: a case report
Gokhan Umut, Bahar Dernek, Ilker Kucukparlak, Tugba Aydin, Nesrin Karamustafalioglu, Fatma Nur Kesiktas
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:379-381
PDF
Article No: 11   Article Type :  Case Report
Isoniazid (isonicotinic acid hydrazide [INH]) has been used for treatment of tuberculosis since 1952. Pyridoxal-5-phosphate and consequently GABA synthesis are decreased by INH, which increases cerebral excitability, and thus seizures might occure this way. In some rare cases, INH may induce mania, depression, obsessive-compulsive disorder, and psychosis via acting as a monoamine oxidase (MAO) inhibitor or by decreasing pyridoxine. In this report, a 28-year-old man with acute psychotic attack under prophylactic INH treatment before infliximab treatment, was presented.
Keywords : Isoniazid, psychotic disorders
İzoniazid tedavisi altında tetiklenen akut psikotik atak: Olgu sunumu
PDF
Makale No: 11   Makale Türü :  Olgu Sunumu
İzoniazid (izonikotinik asit hidrazid [INH]), 1952 yılından bu yana tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. INH aşırı dozda pridoksal-5-fosfat ve GABA sentezini azaltarak serebral uyarılabilirliği arttırır ve böylece epileptik nöbetlere neden olabilir. Bazı nadir olgularda, izoniazidin bir monoamin oksidaz (MAO) inhibitör etkinliği ya da piridoksin azalması yoluyla mani, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk ve psikoza neden olduğu düşünülmektedir. Bu yazıda infliksimab tedavisi öncesi proflaktik olarak başlanan INH tedavisi altındayken akut psikotik atak geçiren 28 yaşında erkek olgu sunulmuştur.
Anahtar kelimeler : Izoniazid, psikotik bozukluklar
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.