Capgras syndrome after use of synthetic cannabinoids: an adolescent case
Urun Ozer, Veysi Ceri, Cuneyt Evren
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:374-378
PDF
Article No: 10   Article Type :  Case Report
Anxiety, agitation, irritability, confusion, hallucinations and delusions are among common psychoactive effects of synthetic cannabinoids, which are referred as “bonsai” and “jamaica” in Turkey. Cases of psychotic disorder induced by synthetic cannabinoid use are becoming increasingly more reported. Capgras syndrome is a psychotic disorder characterized by a delusion that a specific person or object has been replaced by an identical one. It has been reported to occur rarely in pure form, but generally accompanying schizophrenia or organic psychosis. Herein we aim to report an adolescent case presenting with Capgras syndrome developed after use of synthetic cannabinoids and to draw attention to psychotic symptoms and to this uncommon psychotic syndrome which may occur after synthetic cannabinoid use. Seventeen years old male, who reported using “bonzai” for about 10 days, was brought to the emergency room by his family. Capgras syndrome, defined with delusion that his mother and father have been changed and replaced by others, has been detected. In adolescents who admit with psychotic symptoms, synthetic cannabinoid use should be considered and detailed history should be taken, even laboratory tests were negative. Adolescents, as a vulnerable population, should be informed about negative effects of synthetic cannabinoids which are easily accessible and distributed as “herbal”, “natural” and “legal”, as well as their parents and institutions such as schools which may guide them. Thus, it might be possible to prevent psychotic disorders which will be induced by this substances.
Keywords : Adolescent, Capgras syndrome, cannabinoid, psychotic disorder
Sentetik kannabinoid kullanımı sonrası gelişen capgras sendromu: Bir ergen olgu
PDF
Makale No: 10   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Türkiye’de “bonzai”, “jamaika” olarak anılan sentetik kannabinoidlerin sık rastlanan psikoaktif etkileri arasında anksiyete, ajitasyon, irritabilite, konfüzyon, varsanılar ve sanrılar sayılmakta, sentetik kannabinoid kullanımıyla tetiklenen psikotik tablolara ilişkin olgulara giderek daha fazla bildirilmektedir. Capgras sendromu hastanın özgün kişi ve nesnelerin benzerleriyle yer değiştirildiğine inanmasıyla karakterize psikotik bir tablodur ve nadiren saf bir şekilde ortaya çıktığı, genelde şizofreni ya da organik psikozla birlikte görüldüğü belirtilmektedir. Burada sentetik kannabinoid kullanımı sonrasında gelişen Capgras sendromuyla başvuran bir ergen olgu sunularak sentetik kannabinoid kullanımı sonrasında gelişebilecek psikotik belirtilere ve nadir rastlanan bu psikotik tabloya dikkat çekmek amaçlanmıştır. Ailesi tarafından psikiyatri acil servisine getirilen ve yaklaşık 10 gündür hemen her gün “bonzai” kullandığı belirtilen 17 yaşında erkek hastada anne babasının değiştiği, yerlerine başkalarının geçtiği sanrısıyla belirli Capgras sendromu saptanmıştır. Psikotik belirtilerle başvuran ergenlerde laboratuar testleri negatif olsa dahi, sentetik kannabinoid kullanımı olasılığının göz önünde bulundurulması ve detaylı öykü alınması gerekmektedir. Hassas bir popülasyon olan ergenlerin ve onları yönlendirecek olan aile, okul gibi kurumların, “bitkisel”, “doğal”, “yasal” gibi söylemlerle pazarlanan ve kolaylıkla ulaşılabilir olan sentetik kannabinoidlerin olumsuz etkileri konusunda bilgilendirmesi, bu maddelerle tetiklenecek olan psikotik tabloların da önünde geçilmesinde yarar sağlayacaktır.
Anahtar kelimeler : Ergen, Capgras sendromu, kannabinoid, psikotik bozukluk
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.