The assessment of the relationship between problematic internet use and parent-adolescent relationship quality, loneliness, anger, and problem solving skills
Gulen Say, Aysegul Durak Batigun
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:324-334
PDF
Article No: 4   Article Type :  Research
Objective: The main purpose of this study was to investigate relationships between problematic internet use, and parent-adolescent relationship quality, loneliness, anger, and problem solving skills. Another aim of the current study was to find out differences related to sociodemographic variables, such as gender and socioeconomic status in problematic internet use.

Method: The sample was composed of 402 university students. Online Cognition Scale, Parent-Adolescent Relationship Quality Scale, UCLA Loneliness Scale, Problem Solving Inventory and Multidimensional Anger Inventory were used. The statistical analysis of data was conducted by using correlation analysis, analysis of variance (ANOVA), and multiple mediation model test (Bootstrap).

Results: The results revealed that 16.4% of participants had high scores on problematic internet use, and spent 2.7 hours (SD=1.23) a day on the internet on average. Males had higher levels of problematic internet use when compared to females. The results of mediating effects of anger, problem solving, and loneliness on relationship quality between parent-adolescents, and problematic internet use revealed that these variables partially mediated the relationship between negative mother-adolescent relationship and problematic internet use.

Discussion: These results provide helpful tips that can be used in the prevention and intervention programs related to problematic internet use. Psychological counseling and psychotherapy in practice may include strengthening the relationship between adolescents with problematic internet use and their parents. Moreover, following the assessment of their loneliness, and anger levels, and problem solving skills, interventions related to communications skills, anger management, and problem solving approaches may decrease their problematic internet use.
Keywords : Anger, internet, loneliness, problem solving
Problemli internet kullanımı ile ebeveyn-ergen ilişki niteliği, yalnızlık, öfke ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkilerin incelenmesi
PDF
Makale No: 4   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Çalışmanın temel amacı, problemli internet kullanımı ile ebeveyn-ergen ilişki niteliği, yalnızlık, öfke ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Ayrıca problemli internet kullanımının cinsiyet ve sosyo-ekonomik düzey gibi sosyodemografik değişkenler açısından nasıl farklılaştığının belirlenmesi de diğer bir amaçtır.

Yöntem: Çalışmanın örneklemini 402 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. İnternette Bilişsel Durum Ölçeği, Ebeveyn-Ergen İlişki Niteliği Ölçeği, UCLA Yalnızlık Ölçeği, Problem Çözme Envanteri ve Çok Boyutlu Öfke Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler; korelasyon, varyans analizi (ANOVA) ve çoklu aracılı model testi (Bootstrap) gibi istatistik analiz yöntemleri ile incelenmiştir.

Bulgular: Örneklemin %16.4’ünün problemli internet kullanımı puanlarının yüksek olduğu ve bu bireylerin günde ortalama 2.7 (SS=1.23) saat internet kullandıkları belirlenmiştir. Erkeklerin kadınlara oranla daha çok problemli internet kullanımına sahip oldukları bulunmuştur. Çalışmada ebeveyn-ergen ilişki niteliği ile problemli internet kullanımı arasında öfke, problem çözme ve yalnızlık değişkenlerinin aracı etkisine bakılmış ve bu değişkenlerin olumsuz anne-ergen ilişkisi ile problemli internet kullanımı arasındaki ilişkide “kısmi aracılık” etkileri olduğu bulunmuştur. Yine aynı aracı değişkenler olumsuz baba-ergen ilişkisi ile problemli internet kullanımı arasındaki ilişkide de “kısmi aracılık” rolünü üstlenmişlerdir.

Tartışma: Elde edilen bulgular, problemli internet kullanımının önlenmesi ve tedavisine yönelik müdahale programlarında kullanılabilecek yararlı ipuçları sağlamaktadır. Psikolojik danışma ve psikoterapi uygulamalarında, problemli internet kullanımı olan bireylerin ebevynleriyle ilişkilerinin güçlendirilmesi sağlanabilir. Ayrıca bu bireylerin yalnızlık ve öfke düzeyleri ile problem çözme becerileri de değerlendirilerek; iletişim becerileri, öfke kontrolü ve problem çözme yaklaşımları gibi alanlarda yapılacak müdahahleler problemli internet kullanımının azaltılmasında etkili olabilir.
Anahtar kelimeler : Öfke, internet, yalnızlık, problem çözme
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.