Psychiatric symptoms, perceived social support, coping styles, and dyadic adjustment in pregnant women with hyperemesis gravidarum
Nalan Kara, Muberra Namli Kalem, Hatice Balci, Ziya Kalem, Ebru Yuce, Zehra Candan Iltemir Duvan
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:307-316
PDF
Article No: 2   Article Type :  Research
Objective: Hyperemesis gravidarum (HG) is a condition with severe nausea and vomiting, which is seen in 0.3-2% of pregnancies. In addition to biological factors, psychosocial factors were also reported to play a role in the development of HG. However, the impact of psychosocial factors in HG has not been elucidated yet. In this research, we aimed to investigate psychiatric symptoms in patients with HG and their relationships with perceived social support, coping styles, and dyadic adjustment.

Method: Forty-eight women with HG hospitalized in the Obstetrics and Gynecology Inpatient Unit and 48 healthy pregnant women consulted to the Obstetric Outpatient Unit for their routine obstetric control were recruited for the study. The subjects were evaluated with sociodemographic form, Symptom Check List (SCL-90-R), Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS), Ways of Coping Scale (WCS), and Dyadic Adjustment Scale (DAS).

Results: All sociodemographic variables except nausea and vomiting history in previous pregnancies were similar in both groups. All subscales and global symptom index scores of SCL-90-R were higher; optimistic and submissive subscale scores of WCS were lower, satisfaction, consensus and total scores of DAS were higher in HG group (p<0.05).

Conclusion: Psychiatric symptom levels are higher in women with HG compared to the controls. No difference for previous psychiatric history among groups shows that previous psychiatric history is not a predictor for HG. The psychiatric symptoms in HG is self-limiting and possibly due to HG symptoms. Psychosocial factors such as perceived social support, coping styles, and dyadic adjustment may contribute to the psychiatric symptoms.
Keywords : Coping styles, dyadic adjustment, hyperemesis gravidarum, perceived social support, psychiatric symptoms
Hiperemezis gravidarumu olan gebelerde ruhsal belirtiler, stresle başa çıkma tarzları, algılanan sosyal destek ve çift uyumu
Makale No: 2   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Hiperemezis gravidarum (HG), şiddetli bulantı-kusma ile giden ve gebelerin yaklaşık %0.3-2’sinde görülen bir tablodur. Biyolojik etkenler yanında psikososyal etkenlerin de HG gelişiminde rol oynayabileceği bildirilmiştir. Fakat, HG’de psikososyal etkenlerin rolü tam olarak gösterilememiştir. Bu çalışmada HG ile ruhsal belirtiler ve bu belirtilerin algılanan sosyal destek, stresle başa çıkma tarzları ve çift uyumu arasındaki ilişkisini değerlendirmeyi hedefledik.

Yöntem: Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde HG tanısı ile yatırılan 48 gebe ile hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine rutin doğum öncesi kontroller için başvuran 48 sağlıklı gebe çalışmaya alındı. Denekler, sosyodemografik form, Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R), Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ), Stresle Başaçıkma Tarzları Ölçeği (SBTÖ) ve Çift Uyum Ölçeği (ÇUÖ) ile değerlendirildi.

Bulgular: Bulantı kusma öyküsü dışında tüm sosyodemografik değişkenler her iki grupta eşitti. HG grubunda kontrol grubuna göre SCL-90-R tüm alt ölçek ve genel belirti düzeyi puan ortalamaları yüksek (p<0.05); SBTÖ iyimser yaklaşım ve boyun eğici yaklaşım puan ortalamaları düşük (p<0.05); ÇUÖ tatmin ve fikirbirliği alt ölçekleri ile toplam ÇUÖ puan ortalamaları yüksekti (p<0.05).

Sonuç: HG’de kontrollere göre ruhsal belirti düzeyleri yüksektir. Ruhsal hastalık öyküsü açısından gruplar arasında fark olmaması, ruhsal hastalık öyküsünün HG’nin öngörücüsü olmadığını gösterir. HG’de ruhsal belirtiler kendi kendini sınırlayıcıdır ve olasılıkla HG belirtilerine bağlıdır. Algılanan sosyal destek, stresle başa çıkma tarzları ve çift uyumu gibi psikososyal etkenler ruhsal belirtilere katkıda bulunabilir.
Anahtar kelimeler : Stresle başa çıkma tarzları, çift uyumu, hiperemezis gravidarum, algılanan sosyal destek, ruhsal belirtiler
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.