Prevalence and factors associated with mild cognitive impairment on screening in older Malaysians
Khairiah K, Ching Siew Mooi, Tengku Aizan Hamid
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:298-306
PDF
Article No: 1   Article Type :  Research
Objective: This study was aimed to determine the prevalence and predictors of mild cognitive impairments (MCIs) in Malaysia.

Method: This is a cross-sectional community-based study among elderlies aged 60 years and above in the four states of Malaysia - Perak, Kelantan, Selangor and Johor. A multi-stage stratified random sampling method was used for the data collection. Mini Mental State Examination score ?22 was used to diagnosed MCI and analyzed by using multivariate logistic regression.

Results: A total of 2112 participants were recruited into this study. Mean age of the participants was 69.2±18.8 years, and 51.4% of them were females. The ethnic distribution was 63.4% Malaysian, 31.4% Chinese, 5.0% Indians, and 0.2% others. The overall prevalence of MCI was 68% (n=1436/2112). In multivariate logistic regression analysis, participant who were older (OR 1.02, 95% CI 1.00-1.04), did not receive formal education (OR 6.85, 95% CI 4.58-10.25), had primary education (OR 2.35 95% CI 1.84-3.00), were lonely (OR 1.18 95% CI 1.05-1.32), and had low level of life satisfaction (OR 1.68 95% CI 1.02-2.67), had significant positive correlations with MCI.

Conclusion: MCI is present in seven out of ten elderly Malaysians. Aging population, presence of low education level, loneliness and low life satisfaction level seem to facilitate development of MCI.
Keywords : Aging, cognitive impairment, dementia, elderly, Malaysia, prevalence
Yaşlı Malezyalılarda hafif kognitif bozukluk tarama prevalansı ve ilişkili faktörler
Makale No: 1   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Bu çalışmada Malezyadaki hafif kognitif bozuklukların (HKB) prevalansı ve prediktörlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Malezya’nın dört eyaletinde (Perak, Kelantan, Selangor ve Johor) 60 yaş ve üzeri yaşlılarda gerçekleştirilmiş olan bu toplumsal tabanlı kesitsel çalışmada, veri toplanmasında çok evreli katmanlı örneklem yöntemi kullanılmıştır. HKB tanısı için Mini Mental Durum Muayenesi puanı ?22 olması kullanılmıştır ve çok değişkenli lojistik regresyon testi kullanılarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Bu çalışmaya toplam 2112 katılımcı alınmıştır. Katılımcıların ortalama yaşı 69.2±18.8 yıl olup %51.4’ü kadındı. Etnik dağılım %63.4 Malezyalı, %31.4 Çinli, %5.0’i Hindistanlı ve %0.2’si diğer kökenlere aitti. HKB’nin genel prevalansı %68 (n=1436/2112) idi. Çok değişkenli lojistik regresyon analizde, yaşlı (OR 1.02, 95% CI 1.00-1.04), resmi eğitim almamış (OR 6.85, 95% CI 4.58-10.25), ilkokul eğitimi almış (OR 2.35 95% CI 1.84-3.00), yalnız olan (OR 1.18 95% CI 1.05-1.32) ve düşük yaşam tatminine sahip katılımcılarda (OR 1.68 95% CI 1.02-2.67) HKB ile anlamlı derecede pozitif korelasyonlar saptanmıştır.

Sonuç: HKB 10 yaşlı Malezyalının 7’sinde mevcuttur. Yaşlanan toplum, düşük eğitim seviyesi, yalnız olma ve düşük yaşam tatmini seviyesinin HKB gelişimini hızlandırdığı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler : Yaşlanmak, kognitif yetersizlik, demans, yaşlı, Malezya, prevalans
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.