Anti-NMDA receptor encephalitis: a neuropsychiatric entity
Andac Topkan, Sule Bilen, Esra Eruyar, Yesim Sucullu Karadag
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:286-289
PDF
Article No: 12   Article Type :  Case Report
AntiNMDA receptor encephalitis is a form of autoimmune encephalitis which manifests itself with acute or subacute onset psychiatric symptoms, seizures, autonomic dysfunction, and movement disorders. It is a rather recently described form which may progress fatal at about 20%, and which may recover with aggressive immunosuppressive treatment without any sequela. Multifocal, non-specific, subcortical white matter lesions can be observed in cranial magnetic resonance imaging. Since mostly it has paraneoplastic etiology, it is crucial to screen for malignancies after the diagnosis. Its diagnosis is very important, because it will lead early diagnosis of a possible mallignancy. In the present article, a case which applied to our outpatient clinic with noisy neuropsychiatric clinical picture, and was diagnosed with anti-NMDA receptor encephalitis after evaluations, and treated with complete recovery, was presented.
Keywords : Immunsupressive therapy, neuropsychiatric symptoms, paraneoplastic autoimmune encephalitis
Anti-NMDA reseptör ensefaliti: Bir nöropsikiyatrik antite
PDF
Makale No: 12   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Anti-NMDA reseptör ensefaliti; akut veya subakut başlangıçlı psikiyatrik semptomlar, nöbet, otonomik disfonksiyon ve hareket bozuklukları ile kendini gösteren bir otoimmün ensefalit türüdür. Yüzde 20 oranında fatal seyredebilen, agresif immünsüpresif tedaviyle sekelsiz iyileşmenin görülebildiği, nispeten yeni tanımlanmış, bir formdur. Kraniyal manyetik rezonans görüntülemede multifokal, spesifik olmayan, subkortikal beyaz cevher lezyonları görülebilir. Çoğunlukla paraneoplastik etiyolojiye sahip olması nedeniyle tanı sonrasında malignite taraması önem arz eder. Tanı konulması, muhtemel bir malignitenin erken tanısına olanak sağlaması açısından oldukça önemlidir. Yazımızda gürültülü nöropsikiyatrik tablo ile polikliniğimize getirilen, yapılan değerlendirmeler sonucunda anti-NMDA reseptör ensefaliti tanısı alan ve tedavi ile tam düzelmenin görüldüğü bir olgu sunulmaktadır.
Anahtar kelimeler : İmmunsupresif tedavi, nöropsikiyatrik belirti, paraneoplastik otoimmun ensefalit
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.