Comorbidity of telephone scatologia with multiple psychiatric disorders: a case report
Merih Altintas, Mehmet Oguz, Nihan Oguz, Leman Inanc
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:275-280
PDF
Article No: 10   Article Type :  Case Report
Telephone scatologia is a type of paraphilia categorized as ‘Other specified paraphilic disorder’ in DSM-5. This group includes necrophilia (corpses), zoophilia (animals), coprophilia (feces), klismaphilia (enemas), urophilia (urine) and other types of paraphilic disorders which are less frequent and do not meet diagnostic criteria for one of the specific categories. Obscene and sexual phone calls, sexually arousing fantasies, sexual urges or behaviors are present at least for six months in telephone scatologia. It is often accompanied by masturbation. Telephone scatologia remains moderate in comparison with the other paraphilias. In general, there is a common point of view that paraphilias are not seen alone, but with other paraphilias. Here we report a case with telephone scatologia accompanied by unspecified schizophrenia spectrum and other psychotic disorder obsessive compulsive disorder with poor insight, epilepsy and borderline mental retardation diagnosis. We considered to present this case, because contrary to common belief it was accompanied by multiple psychiatric disorders rather than other types of paraphilias.
Keywords : Comorbidity, paraphilic disorder, telephone scatologia
Çoklu psikiyatrik bozuklukların eşlik ettiği telefon skatolojisi: Bir olgu sunumu
Makale No: 10   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Telefon skatolojisi, DSM-5’te “Tanımlanmış diğer bir cinsel sapkınlık (parafili) bozukluğu” kategorisinde yer alan bir parafili türüdür. Bu grupta telefon skatolojisi dışında nekrofili (cesetler), zoofili (hayvanlar), koprofili (feçes), klizmafili (enema), ürofili (idrar) ve özgül kategorilerden birinin tanı ölçütlerini karşılamayan ve daha az görülen diğer parafilik bozukluk türleri yer alır. Telefon skatolojisinde, en az altı aydır cinsel ve müstehcen telefon aramalarının yanısıra tekrarlayan yoğun uyarıcı fanteziler, cinsel dürtüler veya davranışlar vardır. Çoğu zaman mastürbasyon eşlik eder. Telefon skatolojisi diğer parafililere nispeten daha ılımlı seyreder. Parafililerin tek başına görülmedikleri, genellikle bir başka parafili ile birlikte oldukları şeklinde ortak bir görüş vardır. Biz burada belirlenmemiş şizofreni spektrum ve diğer psikotik bozukluklar, obsesif kompulsif bozukluk içgörüsü kötü tip, epilepsi, sınır mental retardasyon eştanıları ile birlikte olan bir telefon skatolojisi olgusunu, yaygın kanının aksine, diğer parafililerle birlikte değil de çoklu psikiyatrik bozukluklarla birlikte olması nedeniyle sunmaya değer bulduk.
Anahtar kelimeler : Eştanı, parafilik bozukluk, telefon skatolojisi
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.