Validation study of the Turkish version of the Craving Typology Questionnaire (CTQ) in male alcohol-dependent patients
Cuneyt Evren, Gokhan Umut, Ruken Agachanli, Bilge Evren, Muge Bozkurt, Yesim Can
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:219-226
PDF
Article No: 3   Article Type :  Research
Objective: Alcohol craving is considered a core symptom of alcohol use disorder and a strong predictor of relapse in alcohol-dependent adults. The Craving Typology Questionnaire (CTQ) allows dimensional self-rating assessment of craving according to a three-pathway psychobiological model of craving (reward, relief, and obsessive craving). Aim of the present study was to evaluate psychometric properties of the Turkish version of the CTQ in a sample of inpatients and outpatients with alcohol use disorder (AUD).

Method: Participants included 157 inpatients and outpatients with AUD. Participants were evaluated with the CTQ and the Obsessive-Compulsive Drinking Scale (OCDS), which includes items to evaluate both total craving and its obsessive and compulsive components.

Results: The obsessive, relief, and reward craving components accounted for 27.91%, 8.17% and 7.23% of total variance, respectively. Items 7 and 8 were included in obsessive craving and item 10 was included in relief craving instead of reward craving. Obsessive craving had a Cronbach’s ? of 0.87, whereas the coefficients were 0.64 for relief craving and 0.42 for reward craving. Items were moderately correlated with their subscales. All types of craving were moderately correlated with OCDS and the obsessive dimension of OCDS, whereas they were mildly correlated with the compulsion dimension of OCDS.

Conclusion: Our findings confirm the Turkish version of the CPQ to be a reliable and valid instrument that measures three dimensions of craving among patients with AUD.
Keywords : Alcohol use disorder, CPQ, craving, factor analysis, reliability, validity
Erkek alkol bağımlısı hastalarda Aşerme Tipoloji Ölçeği’nin (CTQ) Türkçe versiyonunun geçerlilik çalışması
Makale No: 3   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Alkol aşermesi alkol kullanım bozukluğunun çekirdek belirtilerinden biri olarak görülmektedir ve alkol bağımlısı hastalarda kaymanın güçlü bir öngörücüsüdür. Aşerme Tipoloji Ölçeği (CTQ), aşermenin üç yönlü psikobiyolojik modeline göre (ödül, rahatlama ve obsesif aşerme) aşermenin boyutsal öz-derecelendirme değerlendirmesine izin verir. Çalışmanın amacı ayaktan ve yatarak tedavi gören alkol kullanım bozukluğu (AKB) hastalarından oluşan bir örneklemde CTQ’nun Türkçe versiyonunun psikometrik özelliklerini değerlendirmekti.

Yöntem: Katılımcılar ayaktan ve yatarak tedavi görmekte olan 157 alkol kullanım bozukluğu hastasından oluşmaktaydı. Katılımcılar CTQ ile hem total aşerme ve hem de onun obsesif ve kompulsif bileşenlerini değerlendiren maddeleri içeren Obsesif Kompulsif İçme Ölçeği (OKİÖ) ile değerlendirildi.

Bulgular: Obsesif, rahatlama ve ödül aşerme bileşenleri sırasıyla toplam varyansın %27.91, %8.17 ve %7.23’ünü oluşturmaktaydı. Ödül aşermesi yerine, madde 7 ve madde 8 obsesif aşermede ve madde 10 ise rahatlama aşermesinde bulunmaktaydı. Cronbach’s ? katsayısı obsesif aşerme için 0.87, rahatlama aşermesi için 0.64 ve ödül aşermesi için 0.42 idi. Maddeler kendi alt ölçekleri ile orta derecede ilişkiliydi. Aşermenin bütün tipleri OKİÖ ve OKİÖ’nin obsesif boyutu ile orta derecede ilişkiliyken OKİÖ’nün kompulsif boyutuyla hafif derecede ilişkiliydi.

Sonuç: Bu bulgular CTQ’nun Türkçe versiyonunun AKB hastaları arasında aşermenin üç boyutunu ölçen geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu desteklemektedir.
Anahtar kelimeler : Alkol kullanım bozukluğu, CTQ, aşerme, faktör analizi, güvenirlik, geçerlik
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.