Lafora disease presenting with acute anxiety: a case report
Esra Ozdemir Demirci
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:173-176
PDF
Article No: 10   Article Type :  Case Report
Psychiatric disorders are seen more frequently in patients with epilepsy than in the general population. Personality changes, psychosis, obsessive-compulsive symptoms and mood or anxiety disorders can occur in association with epilepsy. Anxiety disorders and depression are most common psychiatric disorders in patients with epilepsy. Lafora disease (LD) is a treatment resistant epilepsy with onset at the teenage period, followed by progressively worsening myoclonus, seizures, visual hallucinations and cognitive decline, leading to a vegetative state in status myoclonus and death. Different neuropsychiatric symptoms can be seen in patients with LD during the course of the disease. There are as yet no reports on how often patients with epilepsy, such as LD, presented with psychiatric symptoms to clinics at the first disease onset. No case of LD presenting with an anxiety disorder before seizures was reported in the literature. Herein, the case of a 14-year-old female adolescent who presented with acute severe anxiety before seizures, would be discussed.
Keywords : Adolescent, anxiety, epilepsy, lafora disease
Akut anksiyete ile ortaya çıkan lafora hastalığı: Bir olgu sunumu
Makale No: 10   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Psikiyatrik bozukluklar epilepsili hastalarda genel topluma kıyasla daha sık görülmektedir. Kişilik değişiklikleri, psikoz, obsesif-kompulsif semptomlar ve duygudurum ya da anksiyete bozuklukları epilepsi ile ilişkili olarak ortaya çıkabilmektedir. Anksiyete bozuklukları ve depresyon epilepsili hastalarda en sık gözlenen psikiyatrik bozukluklardır. Lafora hastalığı (LH) ergenlikte başlayan, progresif miyoklonuslar, nöbetler, görsel halüsinasyonlar ile bilişsel yıkımın gözlendiği; bitkisel yaşam ile giden status miyokolonus ve ölüm ile sonuçlanan, tedaviye dirençli bir epilepsidir. LH olan hastalarda, hastalıkları süresince çeşitli nöropsikiyatrik semptomlar gözlenebilir. Bununla birlikte LH gibi epilepsili hastaların, hastalığın başlangıcında ne sıklıkla psikiyatrik semptomlarla kliniğe başvurdukları bildirilmemiştir. Literatürde nöbetlerden önce başlayan anksiyete ile başvuran bir LH olgusu bulunmamaktadır. Bu olgu sunumunda kliniğimize nöbetlerden önce akut gelişen şiddetli anksiyete ile başvuran 14 yaşındaki bir kız ergen sunulacaktır.
Anahtar kelimeler : Ergen, anksiyete, epilepsi, lafora hastalığı
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.