Aripiprazole augmentation of clomipramine therapy in treatment-resistant obsessive-compulsive disorder: case series
Filiz Izci, Murat Yalcin, Sumeyye Yasemin Kurtulus Calli, Yagmur Sever, Rabia Bilici
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:167-172
PDF
Article No: 9   Article Type :  Case Report
Obsessive-compulsive disorder (OCD) is a chronic disorder characterized by recurrent intrusive thoughts and repetitive rituals, causing significant distress and functional loss. Studies show evidence about serotonergic and dopaminergic mechanisms in neuropathogenesis of OCD. Selective serotonin re-uptake inhibitors (SSRI) are considered first line treatment in OCDs, but treatment resistance may occur in 40-60% of cases treated with SSRIs. Augmentation of antidepressants with atypical antipsychotics is an important treatment option in treatment-resistant patients with OCD. In this article, we aimed to present five OCD cases with treatment-resistance in which we obtained good outcomes, with addition of aripiprazole 10-30mg per day to clomipramine therapy.
Keywords : Aripiprazole, clomipramine, obsessive-compulsive disorder, treatment resistance
Tedaviye dirençli obsesif kompulsif bozukluk hastalarında klomipramin tedavisinin aripiprazol ile augmentasyonu: Vaka serisi
Makale No: 9   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) yineleyen, istenmeyen düşünceler ve törensel davranışlarla giden, belirgin sıkıntı ve işlev kaybına neden olan kronik bir hastalıktır. Yapılan çalışmalarda OKB nöropatogenezinde serotonerjik ve dopaminerjik mekanizmaların rol oynadığına ilişkin çeşitli kanıtlar gösterilmiştir. Tedavisinde ilk tercih ilaç olarak Seçici Serotonin Geri Alım İnhibitörleri (SSGİ) kabul edilmektedir, ancak buna karşın SSGİ ile tedavi edilen hastaların yaklaşık %40-60’ında tedavi direnci görülebilmektedir. Tedaviye dirençli OKB’de antidepresanların atipik antipsikotiklerle augmentasyonu önemli bir tedavi seçeneğidir. Biz de bu yazımızda; tedaviye dirençli 5 OKB hastasının klomipramin tedavisine aripiprazolün 10-30mg/gün dozlarının eklenmesiyle tedavide olumlu yanıtlar elde ettiğimiz olgularını sunmayı amaçladık.
Anahtar kelimeler : Aripiprazol, klomipramin, obsesif-kompulsif bozukluk, tedavi direnci
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.