An investigation of the relationship between adolescents’ subjective well-being and perceived parental attitudes
Tugba Sari, Isa Ozkan
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:155-162
PDF
Article No: 7   Article Type :  Brief Report
Objective: In the present study, whether adolescents’ subjective well-being differed according to perceived parental attitudes was investigated.

Method: The study population was constituted from students of secondary schools in during the 2013-2014 academic year. Research sample has been formed with 659 students (351 females and 308 males) who were randomly selected from three different secondary schools. “Personal Information Form”, “Parental Attitude Scale” and “Subjective Well-Being Scales for Adolescents” were used for data collection. Mann-Whitney U Test and Kruskal Wallis H Test with Bonferroni correction were used in data analysis.

Results: Significant differences between perceived parental attitudes and subjective well-being were determined (p>0.01). The levels of subjective well-being of adolescents who perceived their parents as democratic and tolerant were determined higher than the ones who perceived their parents as negligent and authoritative.

Discussion: In the light of the findings, it is concluded that positive attitudes and supports of parents enhance the level of subjective well-being of adolescents. The results are discussed with outcomes as well as related theoretical background. Some proposals are made for practitioners and educators.
Keywords : Adolescent, parental attitude, subjective well-being
Ergenlerin öznel iyi oluşları ile algıladıkları anne baba tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi
PDF
Makale No: 7   Makale Türü :  Kısa Araştırma
Amaç: Bu araştırmada ergenlerin öznel iyi oluşlarının anne baba tutumları açısından farklılaşıp farklılaşmadığını incelenmiştir.

Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim öğretim yılında ortaöğretime devam eden ve rastlantısal olarak seçilen, 659 (351 kız, 308 Erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu”, “Anne Baba Tutum Ölçeği” ve “Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde Mann Whitney U Testi, Bonferroni düzeltmeli Kruskal Wallis H Testi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmada, ergenlerin öznel iyi oluş düzeyleri ile algıladıkları anne baba tutumları arasında anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Anne babasını demokratik ve hoşgörülü olarak algılayan ergenlerin öznel iyi oluşları anne babasını ihmalkâr ve otoriter olarak algılayan ergenlerden göre daha yüksek bulunmuştur.

Tartışma: Bu bulgular ışığında, bu araştırma grubu için anne babanın olumlu tutum ve desteğinin ergenlerin öznel iyi oluşlarını yükselttiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler : Ergen, anne baba tutumu, öznel iyi oluş
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.