Quality of life, alexithymia, anxiety and depression symptoms among mothers of children with atopic dermatitis
Seref Simsek, Tuba Tuncel, Tugba Yuksel, Aysen Cetemen, M. Fuat Gurkan
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:139-144
PDF
Article No: 5   Article Type :  Research
Objective: The mothers of children diagnosed with atopic dermatitis (AD) may be impacted in many different ways. Aim of the present study was to compare quality of life, anxiety, depression, and alexithymia symptoms between mothers of children diagnosed with AD and mothers of healthy children.

Method: The study included 34 mothers of children who were diagnosed with AD between June 2012 and July 2013 and 35 mothers of healthy children. In the study, Short Form 36 (SF-36) Health Survey was used to evaluate quality of life, while the Toronto Alexithymia Scale (TAS) was used to evaluate alexithymia level, the State-Trait Anxiety Inventory (STAI) was used to evaluate anxiety symptoms, and the Beck Depression Scale (BDS) was used to evaluate depression symptoms.

Results: There was no statistically significant difference between the mothers of AD patients and control subjects in terms of quality of life, anxiety, depression, and alexithymia. In addition, there was no significant difference in disease severity or symptoms scale scores between the two groups.

Conclusion: These results may suggest that mothers’ mental health is not affected in the early stage of the disease. In later stages of the disease, mothers of children with AD may become psychologically affected. Long-term follow up studies are required to clarify this distinction.
Keywords : Alexithymia, atopic dermatitis, psychopathology, quality of life
Atopik dermatit tanılı çocukların anneleri arasında yaşam kalitesi, aleksitimi, depresyon ve anksiyete belirtileri
Makale No: 5   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: AD tanısı alan çocukların annelerinin hayatlarının birçok aşamasının etkilendiği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, atopik dermatit (AD) tanısı alan çocukların anneleri ile sağlıklı çocuğa sahip annelerin yaşam kalitesi, anksiyete, depresyon ve aleksitimi düzeyleri arasında fark olup olmadığını araştırmaktır.

Yöntem: Çalışmaya Haziran 2012-Temmuz 2013 tarihleri arasında atopik dermatit tanısı alan 34 çocuk annesi ile 35 sağlıklı çocuk annesi katıldı. Araştırmada yaşam kalitesini değerlendirmek için Kısa Form 36 (SF-36) Sağlık Taraması, aleksitimi düzeyi için Toronto Aleksitimi Ölçeği, anksiyete düzeyi için Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri ve depresyon düzeyini ölçmek için Beck Depresyon Ölçeği kullanıldı.

Bulgular: Hasta ve kontrol grupları arasında yaşam kalitesi, anksiyete, depresyon ve aleksitimi açısından anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Ayrıca, hastalığın şiddeti ile ölçek puanları arasında gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05).

Sonuç: Hastalığın erken evresinde annenin ruh sağlığının etkilenmediği ileri sürülebilir. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde psikolojik etkilenme söz konusu olabilir. Bu nedenle uzun süreli takip çalışmasına gerek duyulmaktadır.
Anahtar kelimeler : Aleksitimi, atopik dermatit, psikopatoloji, yaşam kalitesi
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.