The relationship between temperament and character traits and anger response styles in university students
Nalan Aslan, Haluk Arkar
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:120-128
PDF
Article No: 3   Article Type :  Research
Objective: The aim of this study is to determine the relationship between temperament and character and anger and anger response styles in late adolescent undergraduate university students.

Method: In this study, 227 university students aged between 18 and 25 years volunteered to participate. Temperament and Character Inventory (TCI), State-Trait Anger Expression Inventory (STAXI), and a Personal Information Form (PIF) prepared by one of the researchers were administered.

Results: The study found correlations between temperament and character and anger and anger response styles. While a positive correlation was found between trait anger and novelty seeking and harm avoidance, a negative correlation was found between trait anger and reward dependence, self-directedness, and cooperativeness. A positive correlation was found between anger-in and harm avoidance, a negative correlation was found between anger-in and reward dependence, self-directedness, and cooperativeness. A positive correlation was found between anger-out and novelty seeking while a negative correlation was found between reward dependence, self-directedness, and cooperativeness. Finally, a positive correlation was found between anger control and reward dependence, self-directedness and cooperativeness, while a negative correlation was found between anger control and novelty seeking. In addition to these results, some variables have an impact on temperament and anger response styles.

Conclusion: Our study is important in that it demonstrates a number of correlations between temperament and character traits and anger response styles. In order to examine the relation between anger and temperament in more detail, it seems necessary to carry out studies with younger adolescents. Another important aspect is to point out the need to take temperament traits into consideration in clinical applications.
Keywords : Anger, character, personality, temperament, university students
Üniversite öğrencilerinde öfke ifade tarzları ile mizaç ve karakter özellikleri arasındaki ilişki
PDF
Makale No: 3   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Araştırmanın amacı geç ergenlik döneminde yer alan üniversite öğrencilerinde mizaç ve karakter özellikleriyle öfke ve öfke ifade türleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir.

Yöntem: Araştırmaya üniversite eğitimine devam eden 18-25 yaş arasındaki 227 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılara Mizaç ve Karakter Envanteri (MKE), Durumsal ve Sürekli Öfke-Öfke İfade Tarzı Ölçeği (SÖÖTÖ) ve araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır.

Bulgular: Sürekli öfke; yenilik arayışı ve zarardan kaçınmayla pozitif yönde ilişki gösterirken, ödül bağımlılığı, kendini yönetme ve işbirliği yapma ile negatif yönde ilişkili bulunmuştur. İçe dönük öfke zarardan kaçınma ile pozitif yönde ilişki gösterirken, ödül bağımlılığı, işbirliği yapma ve kendini yönetme ile negatif yönde ilişki göstermiştir. Dışa dönük öfke yenilik arayışı ile pozitif yönde ilişki gösterirken, ödül bağımlılığı, işbirliği yapma ve kendini yönetme ile negatif yönde ilişki göstermiştir. Son olarak öfke kontrolü ise yenilik arayışı ile negatif, ödül bağımlılığı, kendini yönetme ve işbirliği yapma ile pozitif yönde ilişkili bulunmuştur.

Sonuç: Çalışmamız öfke ifade türlerinin mizaç ve karakter özellikleriyle olan birtakım ilişkilerini gösterebilmiş olması bakımından önemlidir. Öfke ve mizaç ilişkilerinin daha ayrıntılı incelenmesi için daha erken dönemlerde yer alan ergenlerle yapılan çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Klinik uygulamalarda da mizaç özelliklerinin dikkate alınmasını vurgulaması açısından önemlidir.
Anahtar kelimeler : Öfke, karakter, kişilik, mizaç, üniversite öğrencileri
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.