Psychometric properties of the Turkish version of the Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS-v1.1) in a sample of Inpatients with alcohol use disorder
Cuneyt Evren, Gokhan Umut, Muge Bozkurt, Gulsen Teksin-Unal, Ruken Agachanli, Bilge Evren
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:109-119
PDF
Article No: 2   Article Type :  Research
Objective: The Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Self-Report Scale (ASRS) allows dimensional self-rating assessment of ADHD according to DSM-IV. The Turkish version of the scale was validated in university students. The aim of the present study was to evaluate psychometric properties of the Turkish version of the ASRS in a sample of inpatients with alcohol use disorder (AUD).

Method: Participants included 190 inpatients with AUD. Participants were evaluated with the ASRS and the Adult ADD/ADHD DSM-IV Based Diagnostic Screening and Rating Scale (Adult ADHD Scale).

Results: The ASRS-18 (18 item version) was found to be a psychometrically sound adult ADHD screening measure with high convergent validity when compared with Adult ADHD Scale (r=0.738; 0.694 for inattentive-IN subscale and 0.690 for hyperactive/impulsive-HI subscale) and to have a Cronbach’s ? of 0.863 (0.822 for IN subscale and 0.775 for HI subscale). Two components accounted for 31.13% and 9.27% of total variance, respectively, for the ASRS-18. Subscales were highly correlated with total ASRS-18 score (n=190, r=0.887, r=0.886, respectively) and moderately correlated with each other (r=0.571). Test-retest correlation was moderate (n=120, r=0.677) for IN subscale whereas test-retest correlation was high for HI subscale (r=0.774) and for ASRS-18 (r=0.765). The ASRS-18 had sensitivity and specificity scores of 0.81 and 0.75, respectively, when using the optimal cut-off score of 30. Additionally, the ASRS-18 showed good discriminant validity as it significantly differentiated alcohol-dependent inpatients with a risk of ADHD from those without. The ASRS-6 (6 item version) showed psychometric properties similar to those of ASRS-18, although the sensitivity score (0.75) was lower than in ASRS-18, whereas the specificity score (0.79) was similar to ASRS-18, when using the optimal cut-off score of 10 for ASRS-6.

Conclusion: These findings confirm the Turkish version of the ASRS (both 18-item and 6-item versions) as a reliable and valid adult ADHD screening instrument that measures a two-dimension construct among inpatients with AUD.
Keywords : ADHD, alcohol use disorder, ASRS, factor analysis, reliability, validity
Yatarak tedavi gören alkol kullanım bozukluğu hastalarında Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Kendi Bildirim Ölçeği (ASRS-v1.1) Türkçe formunun psikometrik özellikleri
Makale No: 2   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHA) Kendi Bildirim Ölçeği (ASRS-v1.1) DEHA’nın DSM-IV’e göre boyutsal özbildirim değerlendirmesine olanak sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı ASRS’nin Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin alkol kullanım bozukluğu (AKB) olan ve yatarak tedavi gören hasta örnekleminde değerlendirilmesidir.

Yöntem: Çalışmaya AKB olan ve yatarak tedavi gören 190 hasta katıldı. Katılımcılar ASRS ve Erişkin BEB/DEHA DSM-IV Tabanlı Tanı Tarama ve Değerlendirme Ölçeği (Erişkin DEHA Ölçeği) uygulanarak değerlendirildi.

Bulgular: ASRS-18 (18 maddelik formu), Erişkin DEHA Ölçeği ile kıyaslandığında (r=0.738; dikkat eksikliği-DE alt ölçeği için 0.694 ve hiperaktivite/dürtüsellik-HD alt ölçeği için 0,690) yüksek konverjan geçerlilik (r=0.79) gösteren ve Cronbach’s ? değeri 0.863 (DE alt ölçeği için 0.822 ve HD alt ölçeği için 0.775) olan psikometrik olarak güvenilir DEHA tarama ölçeği olarak bulunmuştur. ASRS-18 için iki bileşen yer almıştır ve toplam varyansın sırasıyla %31.13 ve %9.27’den sorumluydu. Alt ölçekler ASRS-18 puanıyla yüksek düzeyle (sırasıyla n=190, r=0.887, r=0.886) birbirleriyle ise orta düzeyde köreleydi (r=0.571). Test-tekrar test korelasyonu DE alt ölçeği için orta düzeyde (n=120, r=0.677) iken, HD alt ölçeği (r=0.774) ve ASRS-18 için yüksek (r=0.765) düzeydeydi. Kesme puanı 30 ve üzeri olarak alındığında ASRS-18 duyarlılık ve özgüllük puanları sırasıyla 0.81 ve 0.75 olarak bulunmuştur. Ayrıca, ASRS DEHA olan alkol bağımlılarını olmayanlardan anlamlı düzeyde ayırt ederek iyi ayırıcı geçerlilik göstermiştir.

Sonuç: Bu bulgular ASRS’nin (hem 18 maddelik hem de 6 maddelik formunun) Türkçe formunun AKB olan ve yatarak tedavi gören hastalarda iki boyutlu yapıda ölçüm yapan geçerli ve güvenilir bir erişkin DEHA tarama ölçeği olduğunu desteklemektedir.
Anahtar kelimeler : DEHA, alkol kullanım bozukluğu, ASRS, faktör analizi, güvenirlik, geçerlik
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.