Psychiatric disorders and demographic characteristics among geriatric outpatients in Canakkale State Hospital
Hulya Ertekin, Yusuf Haydar Ertekin, Basak Sahin, Esra Kolat, Aysegul Uludag
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:103-108
PDF
Article No: 1   Article Type :  Research
Objective: The elderly population in Turkey and in the world is progressively increasing and the increase is expected to be more prominent in the future. As the elderly population grows, there will be an increasing demand on health services, resulting in rapidly rising medical, psychiatric, and social healthcare problems. The aim of the present study is to determine the distribution of psychiatric illness, including gender-based differences, demographic characteristics and prevalence within all elderly age groups, among patients visiting the general psychiatry outpatient clinic.

Method: This was a retrospective study using data from the patient registry system for elderly patients who visited the general psychiatry outpatient clinic between September 2013 and February 2014. Patients were ?65 years of age. Patients’ demographic characteristics and their Axis I diagnoses according to DSM-IV-TR were recorded.

Results: Of the 1044 patients who visited the general psychiatry outpatient clinic during the 6-month period, 15% (n=158) were aged ?65 years; 62% of the 158 patients included in the study were female and 38% were male. Depression was present in 41% of patients; 21% had generalized anxiety disorder (GAD); 8% had adjustment disorder (AD), and 7% had schizophrenia. GAD was statistically significantly higher in females and AD was statistically significantly higher in males.

Conclusion: Assessing demographic data including common diagnoses and diagnostic differences between genders in elderly patients is important to improve new diagnosis and treatment strategies.
Keywords : Adjustment disorder, depression, generalized anxiety disorder, geriatric psychiatry
Çanakkale Devlet Hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran yaşlı hastalarda psikiyatrik hastalıklar ve demografik özellikler
PDF
Makale No: 1   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Dünya’da ve Türkiye’de yaşlı nüfus oranı giderek artmaktadır ve gelecekte bu artışın daha da belirgin olacağı tahmin edilmektedir. Bu sebeple gelecekte yaşlılığa bağlı her türlü tıbbi, psikiyatrik ve sosyal sorunun artarak karşımıza çıkacağı bilinmektedir. Yaşlılıkta sık görülen psikiyatrik hastalıkları tanımak ve tedavi stratejileri geliştirmek gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı psikiyatri polikliniğine başvuran 65 yaş üzeri olan hastaların psikiyatrik hastalıklarının dağılımını, hastalıkların cinsiyetler arası farklarını ve demografik özelliklerini değerlendirmektir.

Yöntem: Çanakkale Devlet Hastanesi Psikiyatri polikliniğine Eylül 2013-Şubat 2014 tarihleri arasında sırasıyla başvuran 65 yaş üzerindeki hastaların dosyaları geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Hastaların demografik özellikleri ve DSM-IV-TR’ye göre Eksen I tanıları kaydedilmiştir.

Bulgular: Altı aylık süre zarfında genel psikiyatri polikliniğine başvuran 1044 hastanın %15 (n=158)’i 65 yaş ve üzerinde tespit edildi. Çalışmaya alınan 158 hastanın %62’si kadın, %38’i erkekti. En sık görülen hastalıklar sırasıyla %41 depresyon, %21 yaygın anksiyete bozukluğu (YAB), %8 uyum bozukluğu (UB), %7 şizofreniydi. Kadınlarda YAB, erkeklerde ise UB istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu.

Sonuç: Yaşlı hastalarda sıklıkla konulan tanıların bilinmesi, cinsiyetler arası tanı farklılıklarının tespit edilmesi, demografik bulguların değerlendirilmesi bu yaş grubu hastalar için geliştirilecek yeni tanı ve tedavi stratejileri geliştirilmesi açısından oldukça önemlidir.
Anahtar kelimeler : Uyum bozukluğu, depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, geriatrik psikiyatri
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.