Manifestation of Hashimoto’s encephalopathy with psychotic signs: a case presentation
Aysin Kisabay, Kuzeymen Balikci, Serpil Sari, Deniz Selcuki
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:85-90
PDF
Article No: 10   Article Type :  Case Report
Hashimoto’s encephalopathy (HE) is a rare autoimmune disease with unclear pathophysiology, developing on the basis of Hashimoto’s thyroiditis (HT), associated with antithyroid antibodies, that presents with autoimmune, neuroendocrine, and neuropsychiatric findings. The disease is characterized by generalized or focal slowing in the EEG, elevated antithyroid antibody titration in the serum, elevated cerebrospinal fluid protein level, and the presence of antithyroid antibodies. HE is known as an autoimmune disorder of the central nervous system. With this feature, it is differentiated from cognitive alterations observed in hypothyroidism or hyperthyroidism. The response to treatment with corticosteroids in line with the autoimmune nature of HE supports this diagnosis. This report shows a case presenting with neuropsychiatric symptoms, elevated antithyroid antibody titration in the serum, and complete response to steroid therapy. A clear indicator for the diagnosis of HE has not yet been found. Therefore, other potential causes need to be considered in the differential diagnosis of this clinical picture until they can be excluded after investigations. With this case report, we want to emphasize that in differential diagnosis of patients presenting with a variety of neuropsychiatric symptoms, Hashimoto’s encephalopathy – though being seen quite rarely – should not be disregarded, given the dramatic improvement of patients receiving a correct diagnosis and appropriate treatment.
Keywords : Hashimoto’s encephalopathy, neuropsychiatric symptoms, thyroid antibodies
Psikotik bulgularla seyreden Hashimoto ensefalopatisi: Olgu sunumu
PDF
Makale No: 10   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Hashimoto ensefalopatisi (HE); hashimoto tiroiditi (HT) zemininde gelişen, patofizyolojisi henüz net olmayan, antitiroid antikor ile ilişkili olan, nadir görülen, otoimmün, nöroendokrin ve nöropsikiyatrik bulgularla seyreden bir hastalıktır. EEG‘de yaygın veya fokal yavaşlama, serumda antitiroid antikor yüksekliği ve beyin omurilik sıvısında protein yüksekliği, antitiroid antikor varlığı ile karakterizedir. HE merkezi sinir sisteminin otoimmün bozukluğu olarak bilinir. Bu yönüyle hipotiroidizm veya hipertiroidizmde görülen bilişsel değişikliklerden ayrılır. Otoimmün doğası nedeniyle kortikosteroidlere yanıt alınması tanıyı desteklemektedir. Bu yazıda nöropsikiyatrik belirtilerle başvuran ve serumda tiroid antikor titrasyon yüksekliği saptanan ve steroid tedavisine tam olarak yanıt veren bir olgu sunulmuştur. HE tanısı için henüz net bir belirteç bulunmamaktadır. Bu nedenle ayırıcı tanıda bu klinik tabloyu yapabilecek diğer nedenler düşünülmeli ve tetkikler sonrası dışlanmalıdır. Bu olgu; farklı nöropsikiyatrik belirtilerle başvuran hastaların ayırıcı tanısında, oldukça nadir görülen HE tanısının da unutulmaması gerektiğinin ve doğru tanı konulan ve uygun tedavi gören hastalarda tedaviyle gerçekleşen dramatik düzelmenin vurgulanması amacıyla bildirilmiştir.
Anahtar kelimeler : Hashimoto ensefalopatisi, nöropsikiyatrik belirtiler, tiroid antikoru
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.