Tactile hallucination and delusion following acute stroke: a case report
Erhan Akinci, Fatih Oncu, Baris Topcular
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:79-84
PDF
Article No: 9   Article Type :  Case Report
Although many psychiatric disorders, especially depression, may be seen after stroke, development of psychosis is rare. Post-stroke psychiatric disorders are associated with the affected brain regions and may appear with different symptoms. Although psychotic symptoms have been reported in association with strokes in different brain areas, temporoparietooccipital lesions have a higher possibility of leading to the development of secondary psychosis than those in other brain areas. This article aims to present a case of tactile hallucination and delusion in a previously healthy man that developed after ischemic stroke with right temporoparietooccipital involvement.
Keywords : Delusion, ischemic stroke, pathophysiology, tactile hallucination
Akut inme sonrası gelişen taktil halüsinasyon ve delüzyon: Olgu sunumu
PDF
Makale No: 9   Makale Türü :  Olgu Sunumu
İnme sonrası, başta depresyon olmak üzere birçok psikiyatrik bozukluklar görülebilmesine karşın psikoz gelişimi nadirdir. İnme sonrası gelişen psikiyatrik bozukluklar, etkilenen beyin alanları ile ilişkilidir ve farklı belirtiler ile karşımıza çıkabilir. Beyinde farklı inme lokalizasyonlarında psikotik belirtilerin geliştiği bildirilmektedir. Ancak, temporoparietooksipital alan lezyonlarında diğerlerine göre daha yüksek oranda ikincil psikoz gelişme olasılığı bulunmaktadır. Bu makalede, sağ temporoparietooksipital tutulumlu iskemik inme sonrası gelişen ve delüzyonel olarak yorumlanan taktil halüsinasyon olgu sunumunun yapılması amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler : Delüzyon, iskemik inme, patofizyoloji, taktil halüsinasyon
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.