Reproductive and sexual functions in bipolar patients: data from a specialized mood disorder clinic
Ebru Aldemir, Fisun Akdeniz, Serhan Isikli, Nesli Keskinoz Bilen, Simavi Vahip
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:67-75
PDF
Article No: 7   Article Type :  Brief Report
Objective: The objective of this study is to investigate the reproductive characteristics and sexual functions in bipolar patients monitored in a specialized mood disorder clinic, identify their potential relationship with the use of psychotropics, and investigate gender differences.

Method: The study included 193 patients (100 men, 93 women) with a DSM-IV diagnosis of bipolar disorder being followed at Ege University Affective Disorders Outpatient Unit. Reproductive characteristics of the patients were examined at the evaluation. Sexual dysfunctions were evaluated using the International Index of Erectile Function in men and Arizona Sexual Experience Scale in women.

Results: There was no significant difference between men and women regarding age, duration of marriage, duration of illness, duration of mood stabilizer and antipsychotic drugs use and dosage of antipsychotic drugs. Age at pubarche in men was 13.8±1.2 years, age at menarche in women was 13.2±1.3 years. Current menstrual cycle irregularities were found in 15.1% (n=14) of women. Prevalence of lifetime menstrual irregularities was 38.7% (n=36). 60.4% (n=67) of patients having an active sexual life were using an effective contraception method. 31.7% (n=26) of female patients had sexual dysfunction whilst 52% (n=39) of male patients had erectile dysfunction. In both men and women, no significant difference was found between groups using mood stabilizers and antipsychotic drugs in terms of sexual dysfunction. There was no correlation between sexual function scores and usage and duration of mood stabilizers and antipsychotic drugs in either sex.

Conclusions: This cross-sectional study with a relatively large bipolar sample group concluded that the patients’ reproductive and sexual functions were not as much affected by bipolar disorder and psychotropic drug use as had been assumed. However, these results should be supported with prospective and controlled trials.
Keywords : Bipolar disorder, reproductive functions, sexual functions
Bipolar bozukluk tanılı hastalarda üreme ve cinsel işlevler: Uzmanlaşmış bir duygudurum bozuklukları kliniği verileri
PDF
Makale No: 7   Makale Türü :  Kısa Araştırma
Amaç: Bu çalışmanın amacı, bir duygudurum bozuklukları kliniğinde izlenmekte olan bipolar hastalarda üreme özellikleri ve cinsel işlevleri araştırmak, psikotrop kullanımı ile olası ilişkiyi belirlemek ve cinsiyetler arası farkları incelemektir.

Yöntem: Ege Üniversitesi Affektif Hastalıklar Birimi’nde izlenen DSM-IV’e göre bipolar bozukluk tanılı toplam 193 hasta (100 erkek, 93 kadın) çalışmaya dahil edildi. Yapılan değerlendirmede hastaların üreme özellikleri sorgulandı. Cinsel işlevler, erkeklerde Ereksiyon İşlevi Uluslararası Değerlendirme Formu, kadınlarda Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Kadın ve erkek hastalar arasında yaş, evlilik süresi, hastalık süresi, duygudurum dengeleyici (DD) ve antipsikotik (AP) ilaç kullanımı süresi ve AP kullanım dozu açısından anlamlı fark yoktu. Erkeklerde pubarş yaşı 13.8±1.2, kadınlarda menarş yaşı 13.2±1.3’tü. Halihazırda adet düzensizliği kadınların %15.1’inde (n=14) mevcuttu. Yaşam boyu adet düzensizliği yaygınlığı %38.7 (n=36) idi. Aktif cinsel yaşantısı olan hastaların %60.4’ü (n=67) etkin bir doğum kontrol yöntemi kullanıyordu. Kadın hastaların %31.7’sinde (n=26) cinsel işlev bozukluğu, erkek hastaların %52’sinde (n=39) erektil işlev bozukluğu saptandı. Her iki cinsiyette cinsel işlev bozukluğu açısından DD ve AP kullanımı olan gruplar arasında anlamlı farklılaşma saptanmadı.

Sonuç: Kesitsel desendeki bu çalışmada, göreli büyük bir bipolar örneklem grubunda, hastaların üreme ve cinsel işlevler açısından, hastalık ve ilaç tedavisinden sanıldığı kadar yaygın etkilenmediği sonucuna ulaşılmıştır. Ancak ileriye dönük ve kontrollü çalışmalarla bu bulguların desteklenmesi gerekmektedir.
Anahtar kelimeler : Bipolar bozukluk, üreme işlevleri, cinsel işlevler
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.