Development of a Problematic Mobile Phone Use Scale for university students: validity and reliability study
Mustafa Pamuk, Abdullah Atli
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:49-59
PDF
Article No: 5   Article Type :  Research
Objective: This study aims to develop a Problematic Mobile Phone Use Scale (PMPUS) to determine the problematic mobile phone use by university students.

Method: Study participants for exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA) were 725 university students, for test-retest 126 university students. The psychometric characteristics of the scale were investigated using test-retest, internal consistency (Cronbach’s alpha), item analysis, EFA, CFA, and criterion-related validity methods.

Results: According to results obtained from exploratory factor analysis, it was determined that PMPUS had four subdimensions. Confirmatory factor analysis confirmed this four-subdimension structure. Reliability data for the PMPUS found Cronbach’s Alpha coefficients of 0.92 for EFA and 0.93 for CFA, respectively. Test-retest coefficient for PMPUS was 0.85. Furthermore, a positive, high correlation (r=0.75) was found between PMPUS and Mobile Phone Problem Use Scale (MPPUS). Subscales of PMPUS also showed the required values for validity and reliability.

Conclusion: According to the results, PMPUS is a reliable and valid scale with 26 items in four subdimensions.
Keywords : Problematic mobile phone use, reliability, university students, validity
Üniversite öğrencileri için Problemli Cep Telefonu Kullanım Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
PDF
Makale No: 5   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin problemli cep telefonu kullanımları belirlemek için Problemli Cep Telefonu Kullanım Ölçeği’ni (PCTKÖ) geliştirmektir.

Yöntem: Araştırmanın katılımcılarını açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) için 725; test tekrar test için ise 126 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Ölçeğin psikometrik özellikleri, test-tekrar test, iç tutarlık (Cronbach’ın alfası), madde analizi, AFA, DFA ve ölçüt bağıntılı geçerlik yöntemleriyle incelenmiştir.

Bulgular: Ölçeğin geçerliliğine ilişkin yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda PCTKÖ’nün dört faktörlü bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Ardından yapılan doğrulayıcı faktör analizleri bu dörtlü yapıyı doğrulamıştır. Güvenirliğe ilişkin bulgulara göre PCTKÖ’nün Cronbach’ın Alfa’sı AFA verisi üzerinden 0.92, DFA verisi üzerinden 0.93; test tekrar teste göre 0.85 bulunmuştur. Ayrıca PCTKÖ’nün problemli mobil telefon kullanım ölçeğiyle yüksek düzeyde pozitif yönlü ilişkili olduğu bulunmuştur (r=0.75). PCTKÖ’nün alt ölçeklerinin de gerekli geçerlik ve güvenirlik değerlerine sahip olduğu bulunmuştur.

Sonuç: Elde edilen bulgular doğrultusunda PCTKÖ’nün 26 maddeli, dört alt boyutlu bir yapıda, geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler : Problemli cep telefonu kullanımı, güvenirlik, üniversite öğrencileri, geçerlik
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.