Relation of the Nine Types of Temperament Model with personality disorders
Enver Demirel Yilmaz, Ali Gorkem Gencer, Ozge Unal, Mehmet Palanci, Mehmet Kandemir, Ziya Selcuk, Omer Aydemir
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:15-28
PDF
Article No: 2   Article Type :  Research
Objective: Aim of this study is to determine the correspondence between personality categories and the types making up the Nine Types of Temperament Model (NTTM) –a new temperament model which evaluates personality disorders within the context of temperament traits and maladaptive personality features- and conceptualization of NTTM types.

Method: The sample group is composed of 117 participants with a personality disorder. SCID II and Nine Types of Temperament Scale (NTTS) were applied to participants.

Results: According to the findings, all NTTM types have shown significant correlation with at least one personality disorder. According to the regression analysis results, it was determined that the NTTM types were explained by personality disorders at a rate of 19-41%.

Conclusions: In this study, it is found that knowing the temperament features that form the basis of an individual’s personality structure is helpful to diagnose and to determine the tendency to develop personality disorders that are pathological responses to personality characteristics. In addition, this study brings up questions such as whether the individual differences between patients with the same personality disorders can be evaluated on the basis of temperament and whether it is possible to determine therapy and treatment approaches according to an individual’s temperament type.
Keywords : Nine types temperament model, nine types temperament scale, personality, personality disorder, temperament
Dokuz Tip Mizaç Modeli’nin kişilik bozukluklarıyla ilişkisi
Makale No: 2   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Bu çalışmanın amacı; kişilik bozukluklarını, mizaç özellikleri ve maladaptif kişilik özellikleri bağlamında değerlendiren yeni bir mizaç modeli olan Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM) tiplerinin hangi kişilik kategorilerine karşılık geldiğinin ve kavramlaştığının saptanmasıdır.

Yöntem: Örneklem, herhangi bir kişilik bozukluğu saptanmış 117 katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcılara SCID II ve Dokuz Tip Mizaç Ölçeği (DTMÖ) uygulanmıştır.

Bulgular: Bulgulara göre tüm DTMM tipleri en az bir kişilik bozukluğuyla anlamlı korelasyon göstermiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre DTMM tiplerinin kişilik bozuklukları tarafından %19-41 oranında açıklandığı saptanmıştır.

Sonuç: Bu çalışmada, bireylerin kişilik yapısının temelini oluşturan mizaç özelliklerinin bilinmesinin, kişilik özelliklerinin patolojik karşılığı olan kişilik bozukluklarına yatkınlık açısından ve tanı koymada kolaylık sağlayabileceği sonucuna varılmıştır. Ayrıca aynı kişilik bozukluğuna sahip bireylerin bireysel farklılıklarının mizaç tipi temelinde değerlendirilmesi ve bireyin mizaç tipine uygun terapi ve tedavi yaklaşımları belirlenmesinin mümkün olup olamayacağı sorusu gündeme getirilmiştir.
Anahtar kelimeler : Dokuz tip mizaç modeli, dokuz tip mizaç ölçeği, kişilik, kişilik bozukluğu, mizaç
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.