Evaluation of depression and social anxiety symptoms in obese children
Esra Akyuz Ozkan, Ali Irfan Gul, Zeynep Tuba Ozdemir, Hasim Husrevsahi, Zehra Yildirim, Esra Domur, Ummugulsum Aliye Gecit
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:8-14
PDF
Article No: 1   Article Type :  Research
Objective: The present study aimed to assess depression and social anxiety symptoms in obese children.

Methods: The Children’s Depression Inventory (CDI) and the Social Anxiety Scale for Children - Revised (SASC-R) were administered to 80 obese children and 82 controls.

Results: The obese group consisted of 42 male and 38 female children, mean age 12.48±2.70 years (range 7-17 years), mean body mass index (BMI) was 27.47±3.72 kg/m2; controls were 43 male, 39 female children, mean age 12.93±2.32 years (range 9-17 years), mean BMI was 16.92±5.17 kg/m2. Mean social anxiety scores were higher in the obese group than in the control group. Mean depression scores were significantly higher in the obese group than in the control group. The mean depression scores were higher in obese females compared to control females as well as in males. The mean social anxiety scores were higher in obese females than in controls as well as in males. There was no correlation between BMI and depression and social anxiety scores in obese males and females. Among obese childeren 21.5% and among the control group 14.3% had a value of CDI above the cut-off point, and this was statistically significant. Among obese childeren 15.2% of females and 10.4% of males had a value above the cut-off point, but the difference between sexes was not statistically significant.

Discussion: Depression and social anxiety symptoms were more common in obese children and did not relate to the degree of obesity. The prevention of childhood obesity is important in both sexes for reducing the risk of psychological disorder in adulthood.
Keywords : Children, depression, obese, social anxiety
Obez çocuklarda depresyon ve sosyal anksiyete belirtilerinin değerlendirilmesi
Makale No: 1   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Bu çalışma ile obez çocuklarda depresyon ve sosyal anksiyete belirtilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çocukluk Çağı Depresyon Envanteri (ÇÇDE) ve Çocuklar için Sosyal Anksiyete Ölçeği- Gözden Geçirilmiş (ÇESAÖ-GG) 80 obez ve 82 kontrol grubuna uygulanmıştır.

Bulgular: Obez grupta 42 erkek ve 38 kız çocuk mevcut olup ortalama yaş 12.48±2.70 yıl (7-17 yıl), ortalama vücut kitle indeksi (VKİ) 27.47±3.72 kg/m2 idi. Kontrol grubunda ise 43 erkek 39 kız çocuk mevcut olup ortalama yaş 12.93±2.32 yıl (9-17 yıl), ortalama VKİ 16.92±5.17 kg/m2 idi. Ortalama sosyal anksiyete skoru obez grupta kontrol grubuna göre daha yüksekti. Ortalama depresyon skoru obezlerde kontrollere göre anlamlı derecede yüksekti. Ortalama depresyon skoru obez kızlarda ve aynı zamanda erkeklerde daha yüksekti. Ortalama sosyal anksiyete skoru obez kızlarda ve erkeklerde kontrol grubuna göre daha yüksekti. Depresyon ve sosyal anksiyete skorları ile VKİ arasında obez erkek ve kızlarda korelasyon bulunamadı. Obez çocukların %21.5’i, kontrol grubunun %14.3’si (ÇÇDE) kesme değerinin üzerinde idi ve istatistiksel olarak anlamlıydı. Obez kızların %15.2’si, obez erkeklerin %10.4’ü kesme değerinin üzerinde idi ve cinsiyetler arasındaki bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi.

Tartışma: Depresyon ve sosyal anksiyete belirtileri obez çocuklarda daha yaygındır ve obezite derecesi ile ilişkili değildir. Çocukluk çağı obezitesini önlemek yetişkinlikteki psikiyatrik bozuklukların azaltılmasında her iki cinsiyet için de son derece önemlidir.
Anahtar kelimeler : Çocuk, depresyon, obez, sosyal anksiyete
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.