Asperger’s syndrome in adulthood: a case report
Ferdi Kosger, Sinem Sevil, Zafer Subasi, Cem Kaptanoglu
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:382-386
PDF
Article No: 12   Article Type :  Case Report
Asperger’s Syndrome (AS) is characterized by social deficits, communication difficulties, and stereotypical behaviors. Unlike autism, delays in language and cognitive development are not seen in Asperger’s syndrome. AS is typically diagnosed in childhood, although some cases may be diagnosed in adulthood. Due to the clinical features of AS, diagnostically it can be confused with schizophrenia, anxiety disorders, obsessive-compulsive disorder, and personality disorders; hence, diagnosis of AS may be missed, especially in adulthood. This case is presented to emphasize the importance of adult AS, given that it is generally diagnosed in childhood, which leads to difficulties in diagnosis and differential diagnosis in adulthood if the condition has not been diagnosed in childhood.
Keywords : Adulthood, Asperger’s Syndrome, pervasive development disorder
Erişkin asperger sendromu: olgu sunumu
PDF
Makale No: 12   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Asperger Sendromu (AS) sosyal etkileşim, iletişim sorunları ve stereotipik davranışlarla karakterize olan, otizmden farklı olarak dil ve bilişsel gelişimde gecikme görülmeyen bir bozukluktur. Genellikle çocukluk döneminde tanı konulmakla birlikte bazı vakalar erişkinlik döneminde tanı alabilmektedir. AS klinik özellikleri nedeniyle şizofreni, anksiyete bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk ve kişilik bozuklukları ile tanısal anlamda karışabilmekte ve özellikle erişkinlik döneminde AS tanısı atlanabilmektedir. Bu olgu genellikle çocukluk döneminde tanı konulan ancak o dönemde tanı konulmazsa erişkinlik döneminde tanı ve ayırıcı tanısında güçlükler olabilen erişkin AS’nun önemini vurgulamak amacıyla sunulmuştur.
Anahtar kelimeler : Erişkinlik, Asperger Sendromu, yaygın gelişimsel bozukluk
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.