Hydroxychloraquine-induced acute psychotic disorder in a female patient with rheumatoid arthritis: a case report
Ebru Altintas
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:369-373
PDF
Article No: 9   Article Type :  Case Report
Chloroquine and its derivative hydroxychloroquine (HCQ) have been used for acute and prophilactic treatment of malaria for most of the last century. HCQ has anti-inflammatory, antilipidemic and antithrombotic effects and in recent years has become an important drug for treating rheumatoid arthritis (RA). In the literature, antimalarial-induced psychosis has been reported in a small number of cases; however, we did not find any case related with HCQ-induced psychosis in rheumatoid arthritis. We want to report a 73-year-old female RA patient without a previous history of psychosis who developed psychosis after use of HCQ. HCQ is being increasingly prescribed in autoimmune diseases. Clinicians need to be aware of psychosis as a rare but debilitating side effect.
Keywords : Hydroxychloroquine, psychosis, side-effect
Romatoid artriti olan kadın hastada hidroksiklorokin kullanımına bağlı gelişen akut psikotik bozukluk: Olgu sunumu
Makale No: 9   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Klorokin ve ondan sentez edilen hidroksiklorokin (HCQ) sıtmanın akut ve idame tedavisinde son yüzyılda yaygın olarak kullanılmaktadır. HCQ’nin antiinflamatuvar, antilipidemik ve antitrombotik etkileri vardır ve son yıllarda romatoid artrit tedavisinde önemli hale gelmiştir. Yazında antimalaryal kullanımına bağlı psikoz birkaç vaka sunumunda bildirilmiş fakat romatoid artritte HCQ kullanımına bağlı bir olguya rastlanmamıştır. Bu olgu sunumunda psikoz öyküsü olmayan 73 yaşında RA’i olan yaşlı kadın hastada HCQ kullanımına bağlı gelişen psikoz vakasını sunduk. HCQ otoimmün hastalıkların tedavisinde yaygın olarak reçete edilmeye başlanmıştır. Klinisyenlerin nadir ancak işlevselliği bozan bir yan etki olan psikoz konusunda uyanık olmaları gerekmektedir.
Anahtar kelimeler : Hidroksiklorokin, psikoz, yan etki
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.