Prospective teachers’ mental health and their help-seeking behaviours
Ersin Uzman, Bulent Baki Telef
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:242-254
PDF
Article No: 7   Article Type :  Brief Report
Objective: Although the teaching profession is stressful and despite the known impact of teachers’ mental health on students during teaching, prospective teachers’ mental health is neglected in training and selection. However, knowledge about teacher candidates’ mental health during their training process and about their help-seeking behavior can contribute to improving their mental health. Therefore, this study aims at determining the mental state of teacher candidates and elucidating help-seeking behaviors that may be useful for overcoming mental problems.

Method: Our sample consisted of 724 prospective teachers studying at the Faculty of Education of Canakkale Onsekiz Mart University in Canakkale; 501 (69.2%) were women, 223 (30.8%) were men. Data were collected using the Brief Symptom Inventory (BSI) and a Sociodemographic Data Form prepared by the researchers.

Results: At the end of the study, in 40.6% of the prospective teachers a high severity of distress was detected. The most commonly determined mental symptoms were depression and hostility. The teaching candidates had mostly referred to informal sources, but 39.2% had not sought any help. For mental symptoms, they had mostly sought help informally from their mother or father and siblings, and formally from psychologists or psychiatrists. As factors inhibiting help-seeking, assumed inability of understanding, lack of faith in the possibility of help, and fear of being judged by peers, hesitation to accept help and lack of knowledge about where to look were related to mental symptoms.

Conclusions: The study shows the necessity to pay attention to prospective teachers’ mental health, promote formal sources, emphasize the role of informal sources like father and siblings, and overcome obstacles in the way of seeking help. It appears that, in the context of prophylactic mental health services, the development of psychological support may be useful in order to increase prospective teachers’ mental health.
Keywords : Help-seeking, mental health, prospective teachers
Öğretmen adaylarının ruh sağlığı ve yardım arama davranışları
PDF
Makale No: 7   Makale Türü :  Kısa Araştırma
Amaç: Öğretmenlik mesleğinin stresli olması ve eğitim sürecinde öğretmenlerin ruh sağlığının öğrenciler üzerindeki etkilerinin bilinmesine rağmen öğretmen adaylarının, eğitim ve seçiminde ruh sağlığı ihmal edilmektedir. Halbuki öğretmen adaylarının yetişme sürecinde ruh sağlığı ve yardım arama davranışlarına ilişkin bilgiler, ruhsal sağlıklarını arttırmaya hizmet edebilir. Bu nedenle bu çalışmada, öğretmen adaylarının ruhsal durumlarının belirlenmesi ve ruhsal sorunlarını aşmada yararlı olabilecek yardım arama davranışlarının ortaya konulması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmanın örneklemini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 501 (%69.2)’i kadın, 223 (%30.8)’ü erkek olmak üzere toplam 724 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada verileri toplamak amacıyla Kısa Semptom Envanteri (KSE) ve araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışma sonucunda, öğretmen adaylarının %40.6’sının rahatsızlık ciddiyeti yüksek bulunmuştur. En sık yaşanan ruhsal belirtiler ise depresyon ve hostilite olarak belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının daha çok informel kaynaklara başvurduğu, %39.2’sinin ise yardım aramadığı bulunmuştur. Ruhsal belirtiler açısından informel kaynak olarak anne ve özellikle de baba ve kardeşten yardım arama ve formel kaynak olarak psikolog ve psikiyatristten yardım arama ruh sağlığı ile ilişkili bulunmuştur. Yardım aramada engelleyici faktörler olarak ileri sürülen anlaşılmama, yardımcı olunacağına inanmama kaygıları ve başkaları tarafından yargılanma korkuları, yardım almaktan çekinme ve nereye başvurulacağını bilememe ruhsal belirtilerle ile ilişkili bulunmuştur.

Sonuç: Çalışma sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının ruh sağlığının dikkate alınması, formel kaynakların desteklenmesi, informel kaynak olarak baba ve kardeş desteğine önem verilmesi ve yardım aramaya yönelik engellerin giderilmesinin gereği ortaya çıkmıştır. Koruyucu ruh sağlığı hizmetleri kapsamında öğretmen adaylarının ruhsal sağlıklarını arttırmaya yönelik psikolojik yardım hizmetlerinin geliştirmesinin yararlı olabileceği düşünülmüştür.
Anahtar kelimeler : Yardım arama, ruh sağlığı, öğretmen adayları
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.