Validity and reliability study for the Turkish adaptation of the Hypersensitive Narcissism Scale (HSNS)
Begum Zubeyde Sengul, Elif Unal, Seray Akca, Fazilet Canbolat, Merve Denizci, Gulbahar Bastug
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:231-241
PDF
Article No: 6   Article Type :  Research
Objective: The condition of narcissism is divided into grandiose (overt) and hypersensitive (covert) narcissism. These two states are different in terms of etiological and behavioral dimensions. Correct assessment is important for determining the treatment. The Narcissistic Personality Inventory (NPI) does not predict covert narcissism, whereas the Hypersensitive Narcissism Scale (HSNS) does. The aim of this study is to assess the psychometric properties of the Turkish version of the HSNS.

Method: Participants of the study were 300 university students. The HSNS, the NPI and the Basic Personality Traits Inventory (BPTI) were administered as the primary outcome measure.

Results: Factor analysis revealed that the item content of the newly created eight-item Turkish version of the HSNS reflected one factor identified as hypersensitivity. Moreover, the reliability analysis demonstrated that the eight-item Turkish version of the HSNS was a reliable scale. On the other hand, no significant relationships were found between age, gender, and educational levels of the participants and their scores on the Turkish version of the HSNS. A near-zero correlation between the Turkish version of the HSNS and the NPI was demonstrated. Finally, there were significant negative correlations between the HSNS and the BPTI’s subscales of extraversion and agreeableness, and significant positive correlations between the HSNS and the BPTI’s subscales of neuroticism and negative valence.

Conclusion: The current study revealed that the reliability and validity of eight-item Turkish version of the HSNS were adequate, and it provided some evidence to demonstrate the existence of selected personality features that may be useful in differentiating hypersensitive narcissism from grandiose narcissism.
Keywords : Covert narcissism, grandiose narcissism, hypersensitive narcissism, narcissistic personality, overt narcissism
Aşırı Duyarlı Narsisizm Ölçeği (ADNÖ)’nin Türkçe adaptasyonu için geçerlik ve güvenirlik çalışması
Makale No: 6   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Narsisizm grandiyöz (açık) ve aşırı duyarlı (örtük) narsisizm olmak üzere ikiye ayrılır. Bu iki durum etiyolojik ve davranışsal boyutlar açısından farklıdır, tedavinin belirlenmesinde ölçekler önemlidir. Narsistik Kişilik Envanteri (NKE) örtük narsisizmi yordamazken, Aşırı Duyarlı Narsisizm Ölçeği (ADNÖ) yordamaktadır. Bu çalışmanın amacı ADNÖ’nün Türkçe sürümünün psikometrik özelliklerini araştırmaktır.

Yöntem: Katılımcılar 300 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Katılımcılara ADNÖ, NKE ve Temel Kişilik Özellikleri Ölçeği (TKÖÖ) uygulanmıştır.

Bulgular: Faktör analizinde 8 maddelik ölçeğin aşırı duyarlık denilen tek bir faktörden oluştuğu bulunmuştur. Güvenirlik analizi de ölçeğin güvenilir olduğunu göstermiştir. Yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyleri ile ölçek puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. ADNÖ’nün Türkçe versiyonu ve Narsistik Kişilik Envanteri (NKE) arasında sıfıra yakın korelasyon elde edilmiştir. ADNÖ ile TKÖÖ’nün dışadönüklük ve geçimlilik/uyumluluk alt ölçekleri arasında anlamlı negatif bir ilişki bulunmuşken, ADNÖ ile TKÖÖ’nün nörotisizm ve olumsuz değerlik alt ölçekleri arasında anlamlı pozitif ilişki bulunmuştur.

Sonuç: Bu çalışma ile ADNÖ’nün 8 maddelik Türkçe sürümünün geçerli ve güvenilir bir araç olduğu, aşırı duyarlı narsisizmi büyüklenmeci narsisizmden ayırmada yararlı olabilecek kişilik özelliklerinin varlığını göstermek için kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler : Örtük narsisizm, büyüklenmeci narsisizm, aşırı duyarlı narsisizm, narsistik kişilik, açık narsisizm
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.