Quality of life and depression in schizophrenia patients living in a nursing home
Hulya Ertekin, Mehmet Er, Hatice Yardim Ozayhan, Sinan Yayla, Esra Akyol, Basak Sahin
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:213-221
PDF
Article No: 4   Article Type :  Research
Objective: Nursing homes are seen as alternative housing for patients with schizophrenia. However, it has not yet been established how suitable this accommodation is for schizophrenia patients. First aim of this study is to assess the quality of life and depression level in schizophrenic patients and compare this data with that of patients living with their families. Second aim is to assess factors related to the quality of living and depression state in all participants of this study.

Method: This is a cross-sectional study conducted with patients presenting to the Psychotic Disorders Policlinic of the Beyhekim Psychiatric Clinic of Konya Training and Research Hospital consecutively between December 2012 and May 2013 who had received a diagnosis of schizophrenia according to DSM IV-TR. All participants were administered a sociodemographic data form, Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS), Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), Calgary Depression Scale for Schizophrenia (CDSS), and Quality of Life Scale for Schizophrenia Patients (QLSSP).

Results: CDSS scores were found to be significantly increased in schizophrenic patients living in nursing homes. Their QLSSP scores, including interpersonal relations, occupational role, mental symptoms, personal belongings/activity scores, and total scores were statistically significantly low. A significant negative correlation was observed between negative symptom levels and occupational area, mental findings, and the personal belongings/activity areas of quality of life. Between positive symptom levels and quality of life, only scores in the occupational area showed a significant negative correlation. A significant negative correlation between CSDS and QLS was observed in all areas.

Conclusion: Quality of life and depression need to be evaluated in all schizophrenia patients, as they are conditions that significantly affect treatment and prognosis.
Keywords : Depression, quality of life, schizophrenia
Bakımevinde kalan şizofreni hastalarında yaşam kalitesi ve depresyon
PDF
Makale No: 4   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Bakımevleri şizofreni hastaları için alternatif yaşam alanları olarak görülmektedir. Ancak bu tür yerlerin şizofreni hastaları için ne kadar uygun olduğu sorusu henüz cevaplandırılmamıştır. Bu çalışmanın birinci amacı bakımevlerinde yaşayan şizofreni hastalarının yaşam kalitesini ve depresyon düzeylerini değerlendirmek ve ailesiyle yaşayan hastalarla karşılaştırmaktı. İkinci amacı ise çalışmaya alınan tüm hastaların yaşam kalitesi ve depresyon durumlarıyla ilişkili faktörlerin değerlendirilmesiydi.

Yöntem: Bu çalışma Aralık 2012-Mayıs 2013 tarihleri arasında Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyhekim Psikiyatri Kliniği, Psikotik Bozukluklar Polikliniğine ardışık olarak başvuran DSM-IV-TR’ye göre şizofreni tanısı alan hastaların katıldığı kesitsel bir çalışmadır. Tüm katılımcılara sosyodemografik veri formu, Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Olçeği (KPDÖ), Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PNSÖ), Calgary Şizofrenide Depresyon Olçeği (CŞDÖ), Şizofreni Hastaları için Yaşam Niteliği Ölçeği (YNÖ) uygulandı.

Bulgular: Bakımevinde kalan şizofreni hastalarının CŞDÖ puanları istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu. Bakımevinde kalan hastaların YNÖ puanları olan; kişiler arası ilişkiler, mesleki rol, ruhsal bulgular ve kişisel eşya/faaliyet puanları ve toplam puanları istatistiksel olarak anlamlı düşüktü. Negatif belirti düzeyi ile yaşam niteliğinin mesleki alan, ruhsal bulgular, kişisel-eşya faaliyet alanları arasında, pozitif belirti düzeyi ile yaşam kalitesinin sadece mesleki alan puanları arasında negatif yönde anlamlı bir bağıntı olduğu görüldü. CŞDÖ ile YNÖ’nin tüm alanları arasında negatif yönde anlamlı bir bağıntı olduğu görüldü

Sonuç: Yaşam kalitesi ve depresyon tüm şizofreni hastalarında değerlendirilmesi gereken, tedavi ve prognozu önemli derecede etkileyen durumlardır.
Anahtar kelimeler : Depresyon, yaşam kalitesi, şizofreni
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.