Association of internet addiction in high school students with ADHD and tobacco/alcohol use
Ozge Metin, Ozge Saracli, Nuray Atasoy, Omer Senormanci, Vildan Cakir Kardes, Hasret Ozan Acikgoz, Esra Demirci, Ulku Besiktepe Ayan, Levent Atik, Aysegul Yolga Tahiroglu
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:204-212
PDF
Article No: 3   Article Type :  Research
Objective: Our study aims at assessing the association between internet addiction (IA) and attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and tobacco and alcohol use/experimentation in high school students living in the province of Zonguldak.

Method: The study included 771 students enrolled in three high schools. They were assessed with a sociodemographic data form prepared by the researchers, the Chen Internet Addiction Scale (CIAS), and the Adult Attention Deficit Disorder/Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADD/ADHD) Diagnostic and Assessment Inventory based on the DSM-IV.

Results: In 61 cases (7.9%), IA was established, in 90 cases (11.7%) ADHD. Of the cases with IA, 40 (65.6%) were male, 21 (34.4%) female. Internet access from home (p<0.001) and tobacco (p<0.001) or alcohol (p<0.001) use/experimentation history were found to be associated with higher CIAS scores. The rate of ADHD was found to be higher among those with IA (36.1%) than those without IA (9.6%). There was a significant correlation between ADHD scale scores and CIAS scores (r=0.38, p<0.001).

Conclusion: According to our results, IA is associated with ADHD and alcohol/tobacco use. There is a need for follow-up studies to assess the causality of the association between ADHD, tobacco or alcohol use, and IA.
Keywords : Adolescence, alcohol, attention deficit hyperactivity disorder, internet addiction, tobacco
Lise öğrencilerinde internet bağımlılığının DEHB ve tütün/alkol kullanma ile ilişkisi
PDF
Makale No: 3   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Çalışmamızda Zonguldak İlinde yaşayan lise öğrencilerinde internet bağımlılığı (İB) ile dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ve tütün, alkol kullanma/deneme arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya üç lisede okuyan 771 öğrenci alınmıştır. Öğrenciler araştırmacıların hazırladığı sosyodemografik veri formu, Chen İnternet Bağımlılığı Ölçeği (CİBÖ), DSM-IV’e dayalı Erişkin Dikkat Eksikliği Bozukluğu/Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DE/DEHB) Tanı ve Değerlendirme Envanteri ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Olguların 61’inde (%7.9) İB, 90’ında (%11.7) DEHB saptandı. İB saptanan olguların 40’ı (%65.6) erkek, 21’i (%34.4) kızdı. Evde internet erişiminin olması (p<0.001), tütün (p<0.001) veya alkol (p<0.001) kullanma/deneme öyküsünün olması daha yüksek CİBÖ puanlarıyla ilişkili bulundu. İB olan olgularda DEHB oranı (%36.1) İB olmayan olgulara göre (%9.6) daha yüksek saptandı. DEHB ölçek puanları ile CİBÖ puanları arasında anlamlı ilişki saptandı (r=0.38, p<0.001).

Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre İB ve DEHB, tütün-alkol kullanımı arasında ilişki saptanmıştır. DEHB, tütün veya alkol kullanımı ve İB arasındaki ilişkilerin nedenselliğini değerlendiren izlem çalışmalarına ihtiyaç vardır.
Anahtar kelimeler : Ergenlik, alkol, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, internet bağımlılığı, tütün
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.