Attention deficit and hyperactivity symptoms in a group of university students and relations with temperament and character profiles
Naz Berfu Akbas, Emine Z. Kilic, Oguzhan Zahmacioglu, Hakan Atalay, Zeynep Goktuna
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:189-195
PDF
Article No: 1   Article Type :  Research
Objective: In a subgroup of adult patients with a childhood diagnosis of attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD), the symptoms decrease but persist at sub-threshold levels, although not fulfilling DSM 5 criteria for ADHD. Diagnostic difficulties, chronicity of the situation and psychiatric comorbidities also increase the risk of personality disorders in this group of patients. The aim of this study is to evaluate the relations between this subgroup of ADHD and personality characteristics in a population who did not attend a clinic for psychiatric problems.

Method: Hundred and twenty two of students from different faculties of a university are included in the study. Turgay’s Adult ADHD Rating Scale is used to evaluate ADHD symptoms and Cloninger’s Character and Temperament Inventory (TCI) is used to evaluate personality characteristics.

Results: Moderate levels of ADHD symptoms were present in 14.7% of cases. This group also showed statistically lower scores in cooperativeness and self-directedness in TCI with respect to students who showed low levels of ADHD symptomatology. There were also statistically significant correlations between TCI subgroups and ADHD symptoms.

Conclusion: ADHD symptoms should be investigated particularly, as they are temperamental traits for the development of personality characteristics.
Keywords : Attention deficit/hyperactivity, character, personality disorders, temperament
Bir grup üniversite öğrencisinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu semptomları ve mizaç ve karakter profili ile ilişkisi
Makale No: 1   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Çocukluk dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısı olan bir erişkin hasta alt grubunda belirtiler azalır ama DSM 5 DEHB tanı ölçütlerini karşılamasa da eşikaltı seviyelerde devam etmektedir. Bu gruptaki vakaların tanı koymada yaşanan güçlüklerle birlikte hastalığın süreğen seyri ve psikiyatrik eştanı riskinin artmasıyla birlikte yüksek oranda kişilik bozuklukları geliştirme ihtimali de bulunmaktadır. Bu araştırmada, klinik başvurusu olmayan bir toplulukta erişkin DEHB’nin özellikle eşikaltı belirtilerle seyreden tipinin kişilik özellikleriyle ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem: Bir üniversitenin farklı fakültelerinden 122 öğrenci çalışmaya dahil edilmiştir. Olgulara DEHB bulgularını değerlendirmek için Turgay’ın Erişkin DEHB Ölçeği, mizaç ve kişilik özelliklerini değerlendirmek için Cloninger’in Silinecek Mizaç ve Karakter Envanteri (TCI) uygulanmıştır.

Bulgular: Olguların %14.7’sinde, orta düzey DEHB belirtileri saptanmıştır. TCI ve DEHB belirtileri arasında yapılan karşılaştırmalarda, orta seviyede DEHB belirtileri gösteren öğrencilerin işbirliği yapma ve kendi kendini yönetme puanları, düşük seviyede DEHB belirtileri gösteren gruba göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur. TCI alt tipleri ve DEHB kriterleri arasında da istatistiksel olarak anlamlı korelasyonlar tespit edilmiştir.

Sonuç: Özellikle kişilik özelliklerinin değerlendirilmesinde temelde yatan bir DEHB olup olmadığına dair ayrıntılı bir inceleme yapmak önemlidir.
Anahtar kelimeler : Dikkat eksikliği/hiperaktivite, karakter, kişilik bozuklukları, mizaç
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.