Burden and burden-related features in caregivers of schizophrenia patients
Asli Ozlu, Mustafa Yildiz, Tamer Aker
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:147-153
PDF
Article No: 7   Article Type :  Research
Objective: Burden, social support and coping methods in caregivers of patients and the relationship between these variables were cross-sectionally evaluated in this study.

Method: Demographic form, Zarit Caregiver Burden Scale, Multidimensional Scale of Perceived Social Support and Ways of Coping Inventory were administered to the caregivers. The correlation of specified load levels with respect to the disease and characteristics of the caregivers were investigated.

Results: The mean burden score of caregivers participated in the study was 60.45 points. By gender, burden in female caregivers was higher than men. The burden of employed caregivers was higher than unemployed. Statistically significant negative correlation between monthly income and burden was found. Helplessness and fatalistic attitudes were statistically correlated with burden.

Conclusion: Caregivers who are not able to use effective coping styles have heavier burdens. Caregivers using nonfunctional coping styles, should be helped to change their attitudes.
Keywords : Burden, caregivers, coping strategies, social support, schizophrenia patients
Şizofreni hastalarının bakımıyla ilgilenenlerde yük ve ilişkili özellikler
PDF
Makale No: 7   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Bu çalışmada, şizofreni hastalarının bakıcılarında hastalığa bağlı yük, sosyal destek, baş etme yolları ve bu değişkenler arası ilişki kesitsel olarak değerlendirildi.

Yöntem: Bakıcılara Demografik Form, Zarit Bakıcı Yük Ölçeği, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Baş Etme Yolları Ölçeği uygulandı. Belirtilen yük düzeyinin hastalık ve bakım verenin özellikleri ile ilişkisi incelendi.

Bulgular: Çalışmaya katılan bakıcıların yük ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları 60.45’dir. Cinsiyete göre bakıldığında kadın bakıcılarda yük, erkek bakıcılara göre; çalışan bakıcıların yükü, çalışmayanlara göre daha yüksek bulunmuştur. Kişi başına düşen aylık gelir ile yük arasında olumsuz yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu. Çaresizlik ve kaderci yaklaşımın yük ile ilişkili olduğu bulundu.

Sonuç: Hastalıkla etkin başa çıkma yollarını kullanamayan bakıcıların yükleri daha yüksek olmaktadır. Eğer bakıcılar hastalıkla baş etmede işlevsel olmayan yollar kullanıyorsa, değiştirilmesi yönünde yardımcı olunmalıdır.
Anahtar kelimeler : Yük, bakıcılar, başa çıkma stratejileri, sosyal destek, şizofreni hastaları
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.