Antipsychotic-like effect of agomelatine in a rodent model
Oytun Erbas, Betul Elikucuk, Volkan Solmaz, Huseyin Serdar Akseki, Murat Semiz
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:140-146
PDF
Article No: 6   Article Type :  Research
Objective: Agomelatine is a naphthalene bioisostere of melatonin. Melatonin is involved in several neurophysiological systems; nevertheless, data about the relationship between melatonin and psychosis such as schizophrenia are limited and contradictory. In this study, we examined the antipsychotic-like effects of agomelatine in a rodent model.

Method: In this study, we evaluated the effect of agomelatine on novelty-induced rearing behavior and apomorphine-induced stereotypical behavior in male rats. Agomelatine (20 and 40mg/kg, i.p.), chlorpromazine (1mg/kg, i.p.), or isotonic NaCl (1mL/kg, i.p.) were administered to four groups of rats (n=6), respectively. An hour later, apomorphine (2mg/kg, s.c.) was administered to each rat.

Results: Our results showed that either dose of agomelatine decreased rearing behavior in rats significantly, in a dose dependent manner. Agomelatine also decreased the stereotypical behaviour scores like chlorpromazine did.

Conclusion: We conclude that agomelatine has beneficial effects on rearing and stereotypical behaviour, which were accepted to be indicators of antipsychotic effect.
Keywords : Agomelatine, apomorphine, psychosis
Bir kemirgen modelinde agomelatinin antipsikotik benzeri etkisi
Makale No: 6   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Daha önce yapılmış çalışmalarda agomelatinin nörofizyolojik sistemler üzerine olan etkileri gösterilmiştir, ancak bazı psikoz modelleri üzerine olan etkisi net değildir. Bu çalışmada agomelatinin sıçanlarda oluşturulan stereotipik hareketleri üzerine olan etkilerini incelemeyi amaçladık.

Yöntem: Çalışmamızda erkek sıçanlarda apomorfinle indüklenen stereotipik hareket skorlaması değerlendirildi. Bu çalışmaya 4 grup alındı (n=6), 1. Grup 20mg/kg melatonin, 2. Grup 40mg/kg melatonin, 3. Grup 1mg/kg klorpromazin, 4. Grup izotonik 1 mL/kg alacak grup olarak belirlendi. Belirtilen ajanlar i.p olarak uygulandıktan 1 saat sonra sıçanlara apomorfin (2mg/kg, s.c.) uygulanarak indükte stereotipi skorları ve lokomotor aktiviteler değerlendirildi.

Bulgular: Sonuçlarımız göstermektedir ki agomelatin, lokomotor aktivite ve stereotipi skorlarını istatistiksel olarak anlamlı derecede azaltmaktadır, üstelik bu durum doz artışıyla belirginleşmektedir.

Sonuç: Agomelatinin steriotipi ve lokomotor aktiviteler gibi psikotik belirtiler üzerine olumlu etkilerinin olabileceği düşünülebilir.
Anahtar kelimeler : Agomelatin, apomorfin, psikoz
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.