Sociodemographic features and treatments of pregnant psychiatric inpatients in an university hospital: a retrospective chart review
Selcuk Ozdin, Omer Boke, Merve Bilgin Kocak
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:96-102
PDF
Article No: 1   Article Type :  Research
Objective: In this study, the sociodemographic characteristics of and treatment methods applied to pregnant inpatients were investigated.

Method: Fourty three inpatients, have been included to the study. The sociodemographic data, diagnoses and applied treatments as well as the individual treatment response information were extracted, sorted out and analysed.

Results: Diagnosis for nearly half of the women was psychotic disorder (44.2%;19/43). Patients with the diagnosis of a psychotic disorder had been hospitalized longer than the patients with a diagnosis of anxiety and somatoform disorder were. Thirty four of 43 patients (79%) have had psychiatric disorders before pregnancy. Haloperidol was the most frequently used psychotropic drug for the treatment of psychotic disorders and bipolar manic episodes. In 26% of patients, delivery was carried out through cesarean section during hospitalization.

Conclusions: In conclusion, it was found that a significant portion of pregnant inpatients have been suffering from a psychiatric disorder before conception. The remarkable ratio of deliveries, which happened during the hospitalization in psychiatry clinics and lack of medically complicated babies, show that the psychiatry services, beyond treatment of psychiatric illnesses, could serve as a secure place for expected mothers and babies prenatally.
Keywords : Pregnancy, psychiatry, treatment
Bir üniversite kliniğinde yatarak tedavi edilen gebe psikiyatri hastalarının sosyodemografik özellikleri ve uygulanan tedaviler: Geriye dönük dosya taraması
PDF
Makale No: 1   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Bu çalışmada yatarak tedavi gören gebe hastaların sosyodemografik özelliklerini ve tedavileri için yapılan uygulamaları ortaya koymak amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya servisimizde yatarak tedavi gören 43 hasta dâhil edilmiştir. Sosyodemografik veriler, tanılar ve uygulamalı tedaviler ile tekil tedaviye yanıt bilgileri edinip tasnif edilerek incelenmiştir.

Bulgular: Yatarak tedavi gören gebelerin yaklaşık yarısının tanısı psikotik bozukluktu (%44.2;19/43). Psikotik bozukluk tanısı alan hastalar anksiyete-somatoform bozukluk tanısı alan gruba göre daha uzun süre hastanede yatmışlardı. Kırk üç hastadan 34’ünün (%79) gebelikten önce bir psikiyatrik hastalığı vardı. Haloperidol, psikotik bozukluk ve bipolar manik epizodu olanlarda en çok kullanılmış psikotroptu. Hastaların %26’sının doğumu servisimizde yatarken sezeryan ile gerçekleşmiştir.

Sonuç: Sonuç olarak, yatarak takip edilen gebe hastaların önemli bir kısmının gebelikten önce bir psikiyatrik hastalığı olduğu görülmüştür. yatarak tedavi alan hastaların anlamlı bir bölümünün psikiyatri kliniklerinde doğum yaptığı ve yenidoğanlarda tıbben komplikasyon olmadığı dikkate alındığında, psikiyatri servislerinin psikiyatrik hastalığı tedavi etmenin ötesinde anne adayları ve doğacak bebekleri için güvenli bir yer olduğu görülmektedir.
Anahtar kelimeler : Gebelik, psikiyatri, tedavi
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.