Migraine and pupillary dysfunction, the presentation of episodic anisocoria in a patient with migraine headache
Nilüfer Kale, Mesude Özerden, Nazan Karagöz Sakallı, Dursun Kırbaş
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2012;25:179-182
PDF
Article No: 11   Article Type :  Case Report
Anisocoria is pupil’s asymmetrical reaction to light. The etiology behind anisocoria is mostly due to disorders affecting the sympathetic and parasympathetic pathways. Possible etiologies for unilateral midriasis include parasympathetic denervation (CN III palsy), Adie’s tonic pupil, traumatic and pharmacological mydriasis and acute glocoma crises. The most common etiology that leads to unilateral miosis include sympathetic denervation (Horner syndrome), pharmacological miosis and iridocyclitis. It may not always be easy to evaluate anisocoria or the abnormal pupil. A careful neuro-ophthalmological exam and differential diagnosis is warranted in patients who present with anisocoria. In this article, we would like to present a patient with migraine headache and episodic anisocoria and further discuss the possible pathophysiology of this presentation.
Keywords : Headache, migraine, anisocoria, mydriasis, miosis
Migren ve pupil disfonksiyonu, epizodik anizokori ile prezante olan bir baş ağrısı olgusu
PDF
Makale No: 11   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Anizokori, her iki gözbebeğinin (pupilla) birbirine eşit olmadığı bir durumdur. Patolojik anizokoriye yol açan nedenler, genellikle sempatik veya parasempatik inervasyonu ilgilendiren durumlardır. Unilateral midriyazis nedenleri arasında; parasempatik denervasyon (III. sinir felci), travmatik midriyazis, farmakolojik midriyazis, Adie’nin tonik pupillası ve akut glokom krizi bulunmaktadır. Unilateral miyozise yol açan durumlar arasında ise; sempatik denervasyon (Horner sendromu), farmakolojik miyozis ve iridosiklit bulunmaktadır. Bazı durumlarda, anizokori prezentasyonunda hangi pupillanın normal, hangisinin patolojik olduğunu anlamak güç olabilir. Anizokori ile başvuran hastalarda altta yatan patolojik süreci değerlendirmek için dikkatli bir nörolojik ve nöro-oftalmolojik muayene yapmak önemlidir. Biz, bu yazı ile, migren tipi baş ağrısına ek olarak epizodik anizokori şikâyeti ile başvuran bir olguyu sunmak ve altta yatan olası patofizyolojik süreci tartışmak istiyoruz.
Anahtar kelimeler : Başağrısı, migren, anizokori, midriyazis, miyozis
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.