Differential diagnosis and psychodynamic approach in kleptomania: a case report
Mehmet Baltacıoğlu, Altan Eşsizoğlu, Çınar Yenilmez, Cem Kaptanoğlu
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:66-72
PDF
Article No: 7   Article Type :  Case Report
Kleptomania is the inability to refrain from the urge to steal items for reasons other than personal use or financial gain. The disorder is frequently under-diagnosed and is regularly accompanied by other psychiatric disorders; particularly anxiety disorders, eating disorders and affective disorders. Our patient is a 19-year-old female, who was referred to our hospital from a general state hospital. She suffered from a desire to steal things such as makeup materials and perfume. She also complained carrying out inappropriate sexual behavior. She had depressive and obsessive-compulsive symptoms and attempted suicide three times in past years. She knew her grandmother as her mother, despite living in the same household. According to classical psychoanalytical theory; kleptomania is a defense against unconscious impulses, desires, conflicts and needs. The individual who is prone to narcissistic injury tries to prevent the self from disintegrating by the way of stealing behavior. Among psychodynamic theories, ego psychology, self-psychology and object relations theory also have explanations for kleptomania. This case has symptoms that belong to other psychiatric disorders. Thus, the case presented here is important for its emphasis on the fact that categorical and symptom oriented approaches are far from considering patients as a whole.
Keywords : Differential diagnosis, kleptomania, psychodynamic approach
Kleptomanide ayırıcı tanı ve psikodinamik yaklaşım: Bir olgu sunumu
PDF
Makale No: 7   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Kleptomani, kişisel ve ekonomik değeri ile ilişkisiz biçimde nesneleri çalma dürtüsünün engellenememesidir. Çoğunlukla gözden kaçan bir tanı olan kleptomani, anksiyete bozuklukları, yeme bozuklukları ve duygu durum bozuklukları ile birlikte görülür. Olgu, başka bir hastaneden sevk edilen 19 yaşında kadın hasta idi. Makyaj malzemeleri ve parfüm gibi nesneleri çalma isteğinden ve uygunsuz cinsel davranışlarda bulunmaktan yakınıyordu. Depresif ve obsesif-kompülsif belirtilere sahipti ve geçmiş yıllarda üç defa özkıyım girişiminde bulunmuştu. Aynı evde yaşamalarına rağmen babaannesini annesi olarak biliyordu. Klasik psikanalitik kurama göre; kleptomani, bilinçdışı dürtüler, istekler, çatışmalar ve gereksinimlere karşı bir savunmadır. Narsistik açıdan zedelenmeye yatkın kişi, çalma davranışı yoluyla benliğin parçalanmasını engellemeye çalışmaktadır. Psikodinamik kuramlardan ego psikolojisi, kendilik psikolojisi ve nesne ilişkileri kuramlarının da kleptomani için açıklamaları mevcuttur. Bu olgu kleptomani dışında diğer psikiyatrik bozukluklara ait belirti ve bulgulara da sahiptir. Bu nedenle, sunulan olgu, kategorik ve belirti odaklı yaklaşımın hastaları bir bütün olarak görmekten uzak olduğunun vurgulaması bakımından önemlidir.
Anahtar kelimeler : Ayırıcı tanı, kleptomani, psikodinamik yaklaşım
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.